Påmelding: Nettverksseminar & årsmøtet 6. mai 2020 i Oslo

Vi er stolte av å ha fått en tre-i en-løsning for dere som går over dagene 6.-7.mai 2020. Det blir to dager spekket med saker som berører kjernevirksomheten og fagområdet vårt.  Vi i styret ser fram til å drøfte flere viktige saker med dere.

Siden Formationseminaret den 7.mai er et åpent arrangement, vil vi ha påmeldingene til hver av dagene separat.

Nettverksseminar og årsmøtet den 6.mai (frist 1.april)

Fagseminaret Formation den 7.mai (frist 15.mars)

Vi gleder oss til to spennende dager med UH-pedagogikk sammen med dere.

Call for submissions: Philosophy and Theory of Higher Education Conference

Universities under siege?

Time: 19–20 October, 2020
Place: Uppsala University

“The crisis of the university” is a familiar topos in contemporary discussions about higher education. It is said that the University is facing untold threats from, inter alia, the anti-intellectualism of populist politicians and authoritarian regimes, the commodification of knowledge resulting from neo-liberal ideas about utility and international competition, the politicization of teaching and learning arising out of identity movements, the fragmenting of the university in response to stakeholder demands, and so forth. This conference poses the question: Is this really the case? And, if so, what exactly is being threatened?

Deadline for abstract submissions: 28. February 2020

www.humsam.uu.se/phec2020/about/

Påmelding: Formation Seminar 7. mai 2020 UiO

Forskningsprosjektet Formation and Competence Building of University Academic Developers (finansiert av Forskningsrådet 2015-2020) arrangerer, i samarbeid med Nettverket, seminaret Leading Higher Education As and For Public Good .

Seminaret finner sted på Universitetet i Oslo, 7. mai 2020, og avsluttes med boklansering og noe godt å spise og drikke.  Årsmøtet i nettverket går av stabelen dagen før, 6.mai. Det er dermed anledning til å kombinere disse dagene. 

Velkommen til en dag viet forelesninger, workshops, paneldebatter og øvrige samtaler om hvordan undervisning og læring i høyere utdanning kan bidra til en bærekraftig fremtid. Meld deg på innen 15. mars
https://www.uv.uio.no/iped/english/research/news-and-events/events/conferences-and-seminars/leading-higher-education-070520.html

Ledig stilling som Enhetsleder av Medielab ved Høgskulen på Vestlandet

Senter for nye medier ved Høgskulen på Vestlandets skifter navn til Medielab, og fast lederstilling lyses ut. Enheten er plassert under høgskolens Avdeling for utvikling av læring og undervisning (ALU). Medielab sitt mandat og ansvarsområde, frem til lederstillingen er besatt, er å jobbe videre med påbegynte oppdrag og portefølje, med særlig vekt på:

 • medieproduksjon og støtte til forskningsformidling
 • utvikling av digitale læringsressurser
 • pilotering og betatesting av ny teknologi
 • drift og utvikling av innspillingstjenesten Medielab studio

Den som ansettes som leder av enheten vil delta i utforming av nytt mandat.

Søknadsfrist: 23. februar 2020

Ønsker du å søke på stillingen finner du annonsen he

FORLENGET til 15.3.2020: Utlysning av UHped-nettverksmidler som støtte til evaluering av meritteringsordninger

UH-ped-nettverket ønsker å stimulere til økt forskningsaktivitet og bruk av nettverkets stimuleringsmidler, med særlig fokus på temaene dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse og/eller utvikling og implementering meritteringsordninger ved ulike institusjoner. Det lyses nå ut stimuleringsmidler for utvikling av prosjektskisser/-søknader, med frist 6. januar 2020. Stimuleringsmidlene er primært tenkt som grunnlag for å inngå i samarbeidsprosjekter der institusjoner sammenlikner og deler erfaringer knyttet til de meritteringsordningene som innføres. Samarbeid rettet mot praksisfeltet, dvs. innføring, implementering og arbeidsdeling mellom institusjoner oppfordres spesielt til å søke. 

Hvem kan søke

Ansatte ved institusjoner som er medlemmer i UH-ped nettverket og som er direkte involvert i utvikling, implementering og evaluering av meritteringsordninger ved egen institusjon. Søknaden må involvere minst to medlemsinstitusjoner.

Formål

Stimuleringsmidlene skal gå til å utvikle prosjektideer som er relevante for å dokumentere og evaluere erfaringer med implementering av ulike meritteringsordninger. Midlene kan benyttes til å utvikle evalueringsstrategier, etablere og videreføre samarbeid mellom institusjoner, legge opp til dokumentert erfaringsdeling av utprøvde meritteringsordninger og om mulig legge opp til søknader/søknadsideer for nasjonalt eller lokalt finansierte forskningsprosjekter. Et vesentlig formål er å utvikle samarbeid på tvers av utdanningsinstitusjoner som kvalifiserer som FoU-prosjekter.

Økonomisk støtte

Midlene kan disponeres i 2020.

Det kan søkes om økonomisk støtte på inntil 50.000,- kr. for å dekke kostnader i forbindelse med samarbeid på tvers av miljøer og institusjoner. Midlene skal benyttes til aktiviteter/utstyr som bidrar til utvikling av prosjektinitiativ der innføring og erfaring av meritteringsordninger dokumenteres. Dette kan for eksempel være kostnader knyttet til:

 •  Workshops
 •  Relevant materiale/utstyr
 •  Innkjøp av tjenester
 •  Studietur (besøke potensielle samarbeidspartnere, modellprosjekter)
 •  Invitere potensielle samarbeidspartnere
 •  Pilotstudier
 •  Forskningsassistanse til forberedende arbeid

Søknaden skal inneholde

 • Kort beskrivelse av og faglig begrunnelse for planlagte meritteringstiltak ved gjeldende institusjoner 
 • Oversikt over relevante forsknings- og utviklingsprosjekter søkere har hatt ansvar for eller deltatt i de siste 5 årene
 • Kort skisse av prosjektet (max 2 sider)
 • Budsjett og aktivitetsplan
 • Planlagte partnere 
 • Eventuelle planer om å søke aktuelle utlysninger / ekstern finansiering

Vurderingskriterier

Søknadene vil bli vurdert i forhold til tematisk relevans (merittering), prosjektets gjennomføringsevne og potensiale for videreutvikling og/eller spredning av resultater til nettverkets medlemmer og medlemsinstitusjoner.

Søknadsfrist

Søknadsfrist 15. mars, 2020. Søknadene sendes til nettverkets styre v/ leder Anne Kristin Rønsen (Anne.Kristin.Ronsen@hvl.no) med «Stimuleringsmidler» i emnefeltet.

Utviklingsprogram i UH-pedagogikk

Arbeidsgruppa som har jobbet med utviklingsprogrammet for rekruttering og kompetanseheving i UH-pedagogikk har levert forslaget sitt til styret, og styret har begynt arbeidet med å få på plass kursholdere, referansegruppe, finansieringsmodell og administrativ støtte til piloten av programmet. På denne lenken finner dere arbeidsgruppas forslag. Planen framover er å få etablert en stab av kursholdere. Når denne er på plass vil det bli laget en foreløpig påmelding til programmet med forbehold om at finansieringsmodell og rammer blir klare. En foreløpig påmelding vil også gi staben av kursholdere en indikasjon på interessen for programmet. Det er årsmøtet som må ta endelig stilling til om den finansieringsmodellen som blir lagt til grunn gir grunnlag for oppstart. Det betyr at endelig og bindende påmelding ikke blir gjort tilgjengelig før i slutten av mai.  

Etter hvert som den foreligger mer informasjon vil den bli gjort tilgjengelig her på nettsidene våre. Innspill, kommentarer og spørsmål kan sendes til styret.