Utdanningskonferansen: Utdanningskvalitet i endring – mellom realiteter og idealer 

Velkommen til digital konferanse ved UiT Norges arktiske universitet 7.–8. februar 2022.

Utdanningskonferansen Utdanningskvalitet i endring – mellom realiteter og idealer 7. og 8. februar 2022 i  regi av Result, UiT Norges arktiske universitet er digital!

På konferansen vil vi diskutere og dele erfaringer om kvalitet i høyere utdanning. Tema som belyses er: Hva har økt nasjonalt og lokalt fokus på utdanningskvalitet ført til for studenter, for undervisere og for utdanningsledere som jobber med utvikling og styrking av undervisning og læring? Hvordan kan vi identifisere utfordringer og finne mulige løsninger, og hva kan vi lære av hverandre?

Prorektor for utdanning, Kathrine Tveiterås, åpner konferansen. Deretter vil flere spennende forskere bidra med presentasjoner om ulike aspekter ved utdanningskvalitet, – i tillegg vil det bli mulighet for erfaringsutveksling og diskusjon om ulike praksiser for kvalitet i utdanning. Du kan lese hele programmet her:  utdanningskvalitet-konferanse2022 | Utdanningskonferansen i Tromsø 2022 (uit.no)

Målgruppen for konferansen er undervisere og forskere med interesse for kvalitetsarbeid, utdanningsledere og faglig/administrativt ansatte med ansvar for kvalitet i utdanninger. 

Frist for påmelding er 2. februar 2022, påmeldingen gjør du er: Påmelding | utdanningskvalitet-konferanse2022 (uit.no) Konferansen er gratis. Velkommen som deltaker!

Jolahelsing frå styret

Photo by Candis Hidalgo on Pexels.com

I haust har styret hatt møte ein gong i månaden med varierte oppgåver. Nokre av oppgåvene dreiar seg om oppfylging og drift av ulike tiltak retta mot sektoren. Andre områder vi har vore interessert i er å få i gang ulike aktivitetar som kan skapa engasjement og auka samhold og nettverk blant UH-pedagogar. Vi vil her trekka fram temaseminaret vårt om organisatoriske faktorar knytt til utdanningsverksemda i sektoren som mange møtte fram på. Interessa for slike møtepunkt verkar å vera stor, så dette er noko vi vil fortsetja med i det nye året. Vil vil samstundes be dykk om å halda av 25.april som er datoen vi har satt for årsmøtet 2022.

På tampen av året vil vi takka medlemane for engasjementet og arbeidet de legg ned i UH-pedagogikken og ynskja dykk alle ei riktig god jul og godt nyttår. Vonar de får nokre fine rolege dagar med gode opplevingar og at de held dykk friske.

Mvh, Patric Wallin, Inger Carin Erikson, Dag Husebø, Hege Hermansen, Robert Isaksen, Leila Ferguson og Odd Rune Stalheim

Læringsfestivalen 2022

Læringsfestivalen skal inspirere, motivere og syne gode, nye og spennande tilnærmingar til undervising og læring i universitets- og høgskulesektoren.

Bli med å skape Læringsfestivalen 2022 på NTNU! Sammen vil vi utvikle kunnskapsbasert undervisning, læring og vurdering. Du kan bidra ved å dele erfaringer, refleksjoner og kunnskap om studentenes læring og din egen undervisning.  

På Læringsfestivalen kan du både inspirere og bli inspirert gjennom spennende tilnærminger til undervisning og læring. Læringsfestivalen er en møteplass der undervisere og engasjerte i utdanning utveksler kunnskap, erfaringer og forskningsresultater. Du kan også knytte kontakter og etablere nettverk for videre samarbeid.

Hva engasjerer deg for tiden? Hva rører seg i ditt miljø? Læringsfestivalen skal handle om det dere er opptatt av.

I tillegg ønsker vi ekstra oppmerksomhet rundt temaene bærekraft, vurdering og digitalisering.  

Hva vil det si for en utdanningsinstitusjon å være bærekraftig? Kan det innebære noe mer enn færre flyreiser? Hvordan kan vi lykkes med å utnytte vurdering til læring, slik at den får verdi ut over rangering og diskvalifisering? Hva har de siste to årene med påtvunget digitalisering lært oss om undervisning, læring og vurdering?

Les mer her: Invitasjon til bidrag

Førsteamanuensis/førstelektor i høgskulepedagogikk

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en fast stilling i 100%  som førsteamanuensis/førstelektor ved Avdeling for utvikling av læring og undervisning

Stillinga inngår i einingas kjernestab og vil ha kontor ved eit av våre fem campus i Bergen, Stord, Haugesund, Sogndal eller Førde. Det må påreknast noko reising.

Fagområdet for stillinga er universitets- og høgskulepedagogikk. Dette vil mellom anna innebere ulike aktivitetar knytt til nytt meritterings- og kvalifiseringssystem, systematisk arbeid med utdanningskvalitet og strategiske søknadar m.a. i samband med utlysning av status som Senter for framifrå undervisning (SFU). Den som vert tilsett vil både undervise, rettleie og forske innanfor fagområdet

Les meir her

20 % stilling som førsteamanuensis i pedagogikk

Det er ledig 20% fast stilling som førsteamanuensis i pedagogikk ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Ved Avdeling Dans er det ledig 20% fast stilling som førsteamanuensis i pedagogikk. Stillingen er tillagt undervisning og veiledningsoppgaver, samt oppgaver knyttet til  FOU-arbeid, innen lærerutdanningens studieportefølje som er praktisk pedagogisk utdanning (PPU), UH-pedagogikk og videreutdanning i praksisveiledning.

Les mer her.

UHPED og UH-organisasjoner: samspill og motspill

Velkommen til digitalt Temaseminar: UHPED og UH-organisasjoner: samspill og motspill

Photo by Pixabay on Pexels.com

Vi minner om det digitale temaseminaret onsdag 1.desember kl.12-13 der vi setter søkelys på hvilke roller UHPED-miljøer kan spille for å styrke organisatoriske tilnærminger til utvikling av utdanningsvirksomheten i UH-sektoren.

Et sentralt spørsmål som blir belyst er hvordan UHPED-miljøer kan bidra til å styrke de organisatoriske rammevilkårene for undervisning og pedagogisk utviklingsarbeid. Representanter fra UiO (Tone Dyrdal Solbrekke og Knut Augedal, LINK Senter for læring og utdanning) og UIT innleder seminaret før vi åpner for en plenumsdebatt.

Tone Dyrdal Solbrekke er professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo og fungerende leder for LINK Senter for læring og utdanning ved UiO. Hun har mange års erfaring med universitetspedagogisk arbeid, og har blant annet jobbet med å støtte ulike fakulteter ved UiO i å systematisk videreutvikle sin utdanningskvalitet. Tone har samarbeidet tett med – og i – styret i UHPED nettverket gjennom flere år, bla som leder ett år. Tone er også en aktiv forsker innenfor universitetspedagogikk og har de siste årene vært spesielt opptatt av hvordan universitetspedagoger kan bidra til universitetenes samfunnsansvar.

Knut Augedal er seniorrådgiver ved LINK Senter for læring og utdanning ved UiO. Han har det daglige ansvaret for LINKs portefølje av tjenester rettet mot UiOs fakulteter, og er del av LINKs ledergruppe. Knut har også lang erfaring i å støtte UiOs fakulteter i bruk av ulike teknologier for læringsformål

Les mer under.

«Utdanningskvalitet i endring? Mellom realiteter og idealer»

Velkommen til konferanse ved UiT Norges arktiske universitet 7.–8. februar 2022

Photo by Pixabay on Pexels.com

Result ved UiT Norges arktiske universitet inviterer til konferansen Utdanningskvalitet i endring – mellom realiteter og idealer 7. og 8. februar 2022 i Tromsø. På konferansen vil vi diskutere og dele erfaringer om kvalitet i høyere utdanning. Tema som belyses er: Hva har økt nasjonalt og lokalt fokus på utdanningskvalitet ført til for studenter, for undervisere og for utdanningsledere som jobber med utvikling og styrking av undervisning og læring? Hvordan kan vi identifisere utfordringer og finne mulige løsninger, og hva kan vi lære av hverandre? Prorektor for utdanning, Kathrine Tveiterås, åpner konferansen. Deretter vil flere forskere bidra med presentasjoner om ulike aspekter ved utdanningskvalitet, – i tillegg legger vi opp til mulighet for erfaringsutveksling og diskusjon om ulike praksiser for kvalitet i utdanning. Du kan lese hele programmet her:  utdanningskvalitet-konferanse2022 | Utdanningskonferansen i Tromsø 2022 (uit.no)

Målgruppen for konferansen er undervisere og forskere med interesse for kvalitetsarbeid, utdanningsledere og faglig/administrativt ansatte med ansvar for kvalitet i utdanninger. 

Frist for påmelding er 6. januar 2022. 

Velkommen til spennende dager i Tromsø! 

Hilsen Programkomiteen 

Ragnhild Sandvoll Prosjektleder og førsteamanuensis

Trine Fossland professor

Ådne Danielsen førsteamanuensis 

THINKING IN PROGRESS – A PATHES COMMUNITY-BUILDING EVENT

Bilde: unsplash.com

The Philosophy and Theory of Higher Education Society (PaTHES) is hosting an early-career researcher event entitled «Thinking in Progress» on October 12th.

Some of you might be considering theoretical frameworks to use in your research and others are just philosophy and theory enthusiasts!  This event offers a taste of the community (if you’re interested in hearing about what we do), but also has a period of time dedicated to sharing and thinking about your project ideas/current research. 

They ask that you submit a one page outline of something you’re working on, sharing theories, challenges you might be facing in thinking through the theory, which will be read ahead of time by senior members of PaTHES.  There will be an opportunity to discuss them in small groups with the senior members of PaTHES and a couple of peers. 

There are more details about the event and submission process here.

Utlysning av stimuleringsmidler

Photo by Thirdman on Pexels.com

UHped-nettverket ønsker å stimulere til økt samarbeid på tvers av UH-institusjoner.

Vi ønsker å stimulere til lavterskel samarbeidsprosjekter. Det kan være gjensidig kompetanseutvikling innen UHped, evt samarbeid om evaluering av tiltak, å lage ressurser eller moduler sammen, og lignende. Det kan også være samarbeidsprosjekter hvor man søker midler til å utarbeide prosjektsøknader (for eksempel til DIKU, NFR eller andre), også for forsknings- og utviklingsprosjekter. Her er det åpent, det viktigste er at man samarbeider i sektoren om UHped-relaterte problemstillinger.

Utlysningen er åpen frem til 31.12.2021 og vurdering vil skje fortløpende.

Se lenke under.

Påminning om ICED konferansen 2022

ICED22 hybrid conference will address the role and responsibility of educational developers in coping with the UN’s 17 Global Goals of sustainability.   

Apart from being one of the goals in its own right, education plays a pivotal role if the global goals for a sustainable future shall be achieved. Educational developers in higher education have a particular responsibility for educating the researchers, professionals, experts etc. to increase our understanding of challenges and propose solutions to move the goals forward.

We look forward to meeting you and to inspiring each other.

Frist for bidrag er 1.oktober.

https://conferencemanager.events/iced22/conference