Kristiania søker rådgiver til vikariat på avdeling for pedagogisk utvikling

Bilde av inngangsparti til Høgskolen Kristiania

Avdeling for pedagogisk utvikling er en del av PedTek som er et støttesenter for faglige ansatte. Senteret har stor aktivitet på utdanningsrelaterte prosjekter knyttet til studieprogramutvikling, undervisning, vurdering, læringsdesign og bruk av teknologi i undervisningen. Avdelingen støtter høyskolens fagstab i utvikling av nye læringsmetoder, utvikler og drifter kurs i UH-pedagogikk, legger til rette for forskning på egen undervisningsaktivitet, samt administrerer høyskolens meritteringsordning for undervisere.  Avdelingen er organisert i faglig linje under prorektor for utdanning og samarbeider tett med fagmiljøene ved høyskolen. Høyskolen har planlagt utvikling av flere nye studieprogram i nærmeste framtid og dette gir økt behov for rådgivning av høyskolens faglige ansatte innen utvikling av både læringsdesign og programdesign. Denne utviklingen omfatter både campusbasert utdanning og nettstudier, så vel som en interesse for hybride løsninger som kan øke fleksibiliteten for høyskolens studenter.

En av våre ansatte skal ut i svangerskapspermisjon til sommeren og med dette som bakgrunn søker vi en motivert medarbeider til et vikariat som rådgiver på avdeling for pedagogisk utvikling.

Les mer om stillingen her.

Reklame

Postdoctoral Fellow University Pedagogy at UIO

Bilde av uteområdet ved Blindern. Steintrapper og park med trær og plen.

Applicants are invited for a three or four year position as Postdoctoral Fellow in university pedagogy attached to the Department of Education (IPED), Faculty of Educational Sciences, University of Oslo. Through their research, the Postdoctoral Fellow is expected to contribute directly to the ongoing research project Academic Hospitality in Interdisciplinary Education  funded by the Research Council of Norway. 

The Postdoctoral Fellow is expected to collaborate with the project research group in the development, implementation and dissemination of AHIE research. The Fellow will also be expected to take on research administrative duties, such as contributing to the AHIE Forum (a biannual meeting of stakeholders dedicated to interdisciplinary education) and co-organising the project’s final international conference in 2025. We welcome applicants who demonstrate their motivation and abilities to participate in all stages of the project, from the data collection to the dissemination of research findings. We are equally interested in applicants who have the knowledge and skilled know-how to develop innovative university pedagogy courses to strengthen interdisciplinary education.

Read more

Call for Papers: Tensions, coherence, and/or progress in early childhood teacher education (ECTE) in the Nordic countries

kids-boy and girl- study batterfly feeding process, doing rearch project for school

Universitetet i Sørøst- Norge er i gang med et temanummer i samarbeid med Nordisk barnehageforskning som knytter seg til UH ped – barnehagelærerutdanning.

In this special issue, we invite articles on “Tensions, coherence, and/or progress in early childhood teacher education (ECTE) in the Nordic countries”. More research into the Nordic models of ECTE is needed for several reasons.

The terms tension, coherence, and progress open for multiple perspectives and topics, including, but not limited to, the topics introduced above. Examples of topics to be explored, in one country or by comparing two or more countries, are:

  • Tensions, coherence, and/or progress in ECTE in historical perspectives (e.g., changes in society, tones/tendencies, policies, and/or national curriculum)
  • Tensions, coherence, and/or progress within the education program, between theory and practice, or within/or between courses or subjects/disciplines.
  • Teacher students and teacher educators learning/development, professional identity and/or bildung in ECTE

Deadline for submission of abstracts: 15.02.23

For mer informasjon, se invitasjonen her

Ledig stilling som professor/ førsteamanuensis i utdanningsledelse på BI

Ved Institutt for kommunikasjon og kultur er det ledig en fast stilling som professor/ førsteamanuensis i ledelse av utdanningssektoren, dette kan gjelde både barnehage og skole.

Handelshøyskolen BI er en av Norges største leverandører av videreutdanning for utdanningsledere og har nå ytterligere etterspørsel og aktivitet innenfor fagfeltet. Vi søker å ansette en medarbeider som kan bidra med undervisning og forskning rettet mot ledelse av læring, kontinuerlig forbedringsarbeid og profesjonell læringskultur innen skole- og barnehagesektoren. En foretrukken kandidat forventes å være en drivkraft i Senter for Innovasjon i Utdanning og BIs overordnete forskningsstrategi. 

Klikk HER for mer informasjon.

Ledig stilling som Førsteamanuensis/førstelektor i universitets- og høgskulepedagogikk ved HVL

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en 100% fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor i universitets- og høgskulepedagogikk ved Avdeling for utvikling av læring og undervisning.
Stillinga inngår i einingas faste stab og vil ha kontor ved ein av våre fem campus, i Bergen, Stord, Haugesund, Sogndal eller Førde. Det må påreknast noko reising.

Fagområdet for stillinga er universitets- og høgskulepedagogikk. Dette vil mellom anna innebere ulike aktivitetar knytt til undervisning, meritteringsordning, systematisk arbeid med utdanningskvalitet og strategiske søknadar. Den som vert tilsett vil både undervise, rettleie og forske innanfor fagområdet.

Les meir om stillinga i denne lenka.

BI’s Læringssenter søker seniorrådgiver til det fagpedagogiske utviklingsarbeidet

Læringssenteret søker en seniorrådgiver som skal være med på oppfølging av et meritteringssystem på BI og samtidig utvikle en forskningsveiledningsmodul for de faglige. Du vil bidra til det pedagogisk-strategiske arbeidet knyttet til BIs strategi. Både merittering og forskningsveiledning krever en tett og stor oppfølging, og et sentralt område er å utvikle, gjennomføre og støtte disse pedagogiske initiativene. I tillegg til dette vil stillingen være pedagogisk veileder i førstelektorløpet som BI har igangsatt. Du vil også ha en nøkkelfunksjon i et pedagogisk råd ved å forberede, dokumentere, og gjennomføre pedagogiske initiativ til rådet i samarbeid med Læringssenteret og prorektor.

Stillingen vil inngå i faggruppen pedagogikk som i dag består av fire faste ansatte. Du vil være knyttet til hele Læringssenteret og jobbe tett med leder av Læringssenteret i det pedagogisk strategiske samarbeidet.

For mer informasjon se denne lenken.

Minner om fristen på Invitasjon til å bidra i bokprosjekt om UH-pedagogikk 1.desember

Det norske UHped-nettverket har tatt mål av seg om å utarbeide en felles bok om UH-pedagogikk som vitenskapsområde i Norge. Boken tar sikte på både å si noe om grunnlagstenkning og fremvekst av UH-pedagogikk nasjonalt, og samtidig vise til “state of the art” og den bredden av forskningsvirksomhet og ny kunnskap som er under utvikling. Bokens foreløpige tittel er: Det universitets- og høgskolepedagogiske vitenskapsområdet i Norge – fremvekst, grunnlagstenkning og “state of the art”.

Målgruppe for boka vil være alle som arbeider med eller er interessert i UH-pedagogikk i Norge, politikkutformere og studenter. Redaktørene ønsker at boka favner bredt både tematisk og institusjonelt, og har fokus på undervisning og læring innenfor hele spennet av de disiplin- og profesjonsfag vi finner i høyere utdanning i dag.

Boken vil bestå av to deler. I tilknytning til del 1 har redaktørene tatt kontakt med et knippe sentrale aktører på feltet og utfordret vedkommende til å skrive frem historiske og idéhistoriske perspektiver, peke på utdanningsreformer relevante for fremveksten av UHpedagogikken, forestå kunnskapsoppsummerende tekster, og peke på grunnlagstenkning rettet mot læringssyn, fagfelle-, vurderings- og veiledningstenkning.

For bokens del 2, inviteres det åpent til å bidra med kapitler som springer ut av forsknings- og utviklingsprosjekter i Norge med UH-pedagogisk relevans. Her vil vi akseptere bidrag som både viser hva ulike UH-Ped-miljøer har utviklet av ny kunnskap og praksis på området, men også bidrag fra kollegaer som kan gi ny kunnskap om det å undervise og veilede i høyere utdanning innenfor andre fag og vitenskapsområder. Særlig er tverrinstitusjonelle bidrag og samarbeid ønskelig.

Alle kapitlene i boken vil behandles og ses som selvstendige vitenskapelige artikler. Disse vil bli fagfellevurdert av eksterne “blind reviewers”, i tillegg til redaktørene.

Vi har allerede inngått en intensjonsavtale med Cappelen Damm Akademiske om en Open Access-utgivelse som dekkes kostnadsmessig av det norske UHPed-nettverket.

Plan for videre arbeid med boken:

Alle interesserte medlemmer i UH-ped-nettverket, og andre kollegaer opptatt av å utvikle ny forskningsbasert kunnskap om undervisning og læring i høyere utdanning, inviteres til å sende inn abstrakt. Vi oppfordrer også Ph.d.-studenter interessert i vitenskapsområdet og tematikken til å bidra. Frist 1. desember 2022.

I forbindelse med invitasjonen til å bidra med kapitler i boken UH-pedagogikk arrangerer vi mandag 7.november temaseminar kl.12-13. På temaseminaret vil vi fortelle litt mer om hva vi tenker om bokprosjektet, og det vil bli tid til å diskutere ideer man har for kapitler, stille spørsmål og komme med innspill. Vi ønsker alle velkomne til temaseminaret, og tips gjerne en kollega også om å delta. Zoomlenke: https://binorwegianbusinessschool.zoom.us/j/62204510711?pwd=aEFpOHU1ZWRHUXhkTVFqdWRRQkpiZz09

Krav til abstrakt er følgende:

  • Det skal være på ca. 1½ side (ca. 500 ord), pluss noen sentrale referanser (5 – 6)
  • Det skal gi en klar beskrivelse av artikkelens tema eller problemstilling, hovedinnhold og struktur og betydning for UH-pedagogikk som vitenskapsområde eller det å forstå hva undervisning og læring i høyere utdanning innebærer
  • Innholdet må være i samsvar med bokas overordnete hensikt
  • Abstraktet skal sendes til dag.husebo@uis.no innen 1. desember. 2022

Abstraktene vil bli vurdert av redaktørgruppa for boka i første omgang. Tilbakemelding på abstraktet gis innen medio januar 2023.

I løpet av Januar 2023, sender redaktører ut forfatterveiledninger og beskriver videre fremdrift mot full tekst. Første grovutkast til artikkel (ca. 1500 – 3000 ord) leveres redaksjonen innen 1. april 2023.

Mai 2023, og i tilknytning til årsmøtet i UHped-nettverket, foregår et to dagers skriveseminar av tekster «in the making», hvor manusforfattere fungerer som fagfeller for hverandre.

Innen utløpet av juni – august 2023, blir eksterne fagfeller invitert til å lese ferdige manuskripter.

Mot slutten av september 2023, går manuskripter til fagfellevurdering.

Fra oktober – desember 2023, foregår fagfellevurderinger og bearbeidelser av manuskriptene.

Januar 2024, skriver redaktørene sitt innledningskapittel, og særlig inviterte lesere (studenter og gjerne også politikkutformere) skriver sine avsluttende kommentarer og betraktninger.

Fra februar 2024, jobber forlaget og redaktørene med ferdigstillelse av den endelige utgivelsen.

Mai 2024 lanseres boken på nasjonal UHped-konferanse, i tilknytning til årsmøtet i UHPed-nettverket.

Vi gleder oss til spennende abstrakts og en viktig bok!

Med vennlig hilsen

Styret

Konferanse om Studentaktiv veiledning i høyere utdanning 8.desember ved USN

Studentaktiv veiledning i høyere utdanning- å utforske nyskapende, kollektive læringsaktiviteter

På høyere utdanning endrer veiledningsformerne seg i disse årene – forestillinger om hva veiledning er og hvordan veiledning skal formes er i endring. Forestillinger om tidligere tiders veiledning mellom den allvitende vise professoren og den unge novisen viker for kollektive veiledningsformer, der fokus er på kollektiv kunnskap som skapes i samspill.

Se under for mer informasjon.

KURS I UNIVERSITETSPEDAGOGIKK VED NMBU

Fakultet for realfag og teknologi v/Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap ved NMBU inviterer til kurs i universitetspedagogikk for teknisk ansatte, stipendiater, post.docs og administrativt ansatte ved UH-institusjoner i Norge (VU-PPUN300).

Kurset tilbys som et emne, VU-PPUN300 (10 studiepoeng), som vil gå over 3 samlinger i løpet av vår og høst 2023, med følgende kursplan:

  1. samling: 14. – 17. februar 2023: Hvilke mål og metoder kan benyttes i undervisning og læring?
  2. samling: 12. – 14. april 2023: Hvilke teorier og prinsipper kan støtte undervisning?
  3. samling: 15. – 17. november 2023: Hvordan følge opp læring underveis?

Kursavgift: 15.000 NOK.

Mer informasjon finner du i invitasjonen under og på denne lenken. Ønskes mer informasjon om kursets faglige innhold, kan du få dette ved å henvende deg til Linda Godager, e-mail: linda.godager@nmbu.no

Søknadsfrist: 21. november 2022.

Dagskonferanse –Kvalitet i undervisningen i Høyere utdanning, Høgskolen i Innlandet

Forskningsgruppene Kvalitet i høyere utdanning og Mediepedagogikk ved Høgskolen i Innlandet inviterer til dagskonferanse om didaktikk og utvikling av kvalitet i undervisningen mandag 24. oktober 2022.

 

Tid24. oktober kl. 09:30 – 16:00
StedLillehammer og digitalt
ArrangørMediepedagogikk og Kvalitet i høyere utdanning
Påmelding17.10.2022 via denne lenken

 

Meld. St.16, «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» beskriver klare forbedringsområder i sektoren. Eksisterende kunnskap viser at studentene gjennom undervisningen blir for lite engasjert og stimulert til økt egeninnsats og refleksjon. Det fremkommer at undervisningen bærer preg av mye tradisjonell formidling og lite studentaktive læringsformer. Videreutvikling av studentaktive lærings- og vurderingsformer og økt kompetanse i digitale undervisningsformer og audiovisuell formidling i undervisning og læring er derfor strategiske valg i høgskolen sin strategi.

Forskergruppene Mediepedagogikk og Kvalitet i høyere utdanning ønsker med konferansen å bidra til den kollektive samtalen om undervisningskvalitet slik at fremragende undervisning får økt oppmerksomhet og i konferansen vil forskere og fagtilsette fra ulike institusjoner tematisere ulike sider ved undervisningen.

Se denne lenken for program og påmelding

Keynotes:

Dosent Hilde Larsen Damsgaard, USN: «Merittert underviser – fra jeg til vi»

Professor Ane Qvortrup, SDU DK. «Kvalitet i studiemiljøet – hvordan det influerer studerendes engagement»

Høgskolelektor Trine L. Syversen, HINN: «To be, or not to be: en merittert underviser»

Del gjerne med kollegaer som dere tror vil ha glede av å delta.

Kontaktinformasjon

Yvonne Fritze (Mediepedagogikk): Yvonne.Fritze@inn.no

Anne Mette Bjørgen (Mediepedagogikk): Anne.Mette.Bjorgen@inn.no

Odd Rune Stalheim (kvalitet i høyere utdanning): odd.rune.stalheim@inn.no