To utlysninger ved SPS, OsloMet

Senter for profesjonsstudier (SPS) har som overordnet mål å bidra til utvikling av profesjonsstudier som kunnskaps- og forskningsfelt, både nasjonalt og internasjonalt.

Mer spesifikt skal senteret videreutvikles som et faglig ledende forskningsmiljø innen profesjonsstudier i Norden, og tilby undervisning på høyt faglig nivå bidra til kompetanseheving innen profesjonsstudier ved OsloMet.

Senteret er et bredt sammensatt forskningsmiljø som studerer profesjoner, profesjonsutøvelse, profesjonsarbeidsmarkeder og profesjonskvalifisering. Spørsmål om det kunnskapsmessige og normative grunnlaget for profesjonell virksomhet står sentralt.

Senter for profesjonsstudier ved OsloMet har for tiden to utlysninger ute. Den ene er en førsteamanuensisstilling i «Knowledge, expertise and the professions». Les mer her.

I tillegg lyser de ut tre åpne stipendiatstillinger der man kan skrive seg inn under en av senterets forskergrupper. Les mer her.

Position as professor of Educational Sciences specialising in research on higher education at Lund University

Educational Sciences at Lund University

The Department of Educational Sciences was established in 2011 within the Joint Faculties of Humanities and Theology. Its responsibilities include the secondary school subject teacher training programme (both cohesive and supplementary teacher education, KPU) and the graduate school in educational sciences at Lund University. Since 2016, the Department also comprises the Division for Higher Education Development (AHU). AHU has a university-wide remit to conduct educational development work through training in teaching and learning in higher education for teaching staff and research supervisors, development projects in collaboration with various parts of the University, and research.

The department’s research activities cover the history of education, the sociology of schools, school and education research, the teaching profession, subject didactics and research in higher education. Higher education as a research field is multidisciplinary and interdisciplinary in nature and relationships and interactions between the micro, meso and macro levels as well as change processes are of particular interest. AHU’s research covers academic teaching and educational expertise, discourses on academic teaching staff and higher education, organisational development in higher education, educational leadership and the conditions for learning and supervision in research studies. Within the latter two subjects, AHU is a national leader and internationally recognised. At present, three of the department’s twelve doctoral students are working in the field of higher education and the staff at AHU also supervises doctoral students admitted to other higher education institutions.

Duties

The position includes conducting research, leading research collaborations both within the department and with external researchers, nationally and internationally, developing research applications individually and on behalf of the department, actively participating in the department’s joint research activities and supervising doctoral students. Furthermore, the holder of the position is to contribute to AHU’s training in teaching and learning in higher education and to teaching in the first, second and third cycles as well as to take part in educational development work. Administrative duties are also included in the position and the applicant should be prepared to take on academic leadership assignments as necessary.

Read more and apply here

Stipendiat i utdanningsforskning og karriereveiledning ved USN

Universitetet i Sørøst-Norge har ved Fakultet for humaniora, idrett og utdanningsvitenskap ledig 100% stilling som PhD-stipendiat innenfor utdanningsforskning og karriereveiledning fra 01.06.22.

PhD-prosjektet skal innrettes mot å undersøke kollektiv akademisk veiledning, og stipendiatstillingen vil være knyttet til KAV, som er et samarbeid mellom forskergruppe i karriereveiledning, forskergruppe i samfunnsfagsdidaktikk og forskergruppe i veiledning i profesjon og utdanning ved USN. Søkere skal skrive en PhD-prosjektskisse som forholder seg til KAV. For å lese mer om KAV, vennligst følg denne linken. 

PhD-prosjektet kan for eksempel sammenligne opplevelser, læring og utbytte hos studenter og veilederne som deltar i henholdsvis kollektiv og individuell veiledning om eksamenskrav og oppgaver. PhD-prosjektet kan også ha fokus på å undersøke hvordan kollektive veiledningsaktiviteter som er integrert i utdannelse bidrar til lærer-/profesjonsstudentenes overveielser vedrørende egen fremtidige yrkesutøvelse, overgangen til ansettelse og livslang læring.

Det ønskes et PhD-prosjektforslag som benytter kvantitative og/eller kvalitative metoder i en komparativ tilnærming. Deler av PhD-prosjektets empiriske materiale i form av videoobservasjoner, fokusgrupper, og evalueringsskjemaer til veiledere og studenter i den kollektive akademiske veiledning samles inn i forbindelse med evaluering og dokumentasjon av KAV.

Les mer her.

Førsteamanuensis i universitetspedagogikk ved NTNU

Ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU er det ledig stilling som Førsteamanuensis i universitetspedagogikk.

Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) er et samfunnsvitenskapelig kunnskapsmiljø for forskning, undervisning og formidling. Instituttet bidrar med forskningsbasert kunnskap om oppvekst, skole, utdanning og arbeidsliv i et livslangt perspektiv. Instituttets fagområder er pedagogikk, voksnes læring, rådgivningsvitenskap, universitetspedagogikk og barneforskning. Den utlyste stillingen er knyttet til fagområdet for universitetspedagogikk.

Les mer her!

Undervisnings- og forskerstilling til Seksjon for pedagogisk utvikling og læring ved Høgskolen i Østfold

Ved Seksjon for pedagogisk utvikling og læring (PULS) har vi ledig en fast 100% stilling som høgskolelektor/ førstelektor/førsteamanuensis. Vi kan tilby et lite, men inkluderende og kreativt miljø som brenner for undervisning, veiledning og utdanningskvalitet. Dersom du kjenner deg igjen i dette håper vi at du søker på stillingen, for å jobbe sammen med oss i seksjonen med inspirerende arbeidsoppgaver og prosjekter knyttet til pedagogisk utvikling ved Høgskolen i Østfold! 

Er du interessert? Se mer informasjon om stillingen her

Postdoktor – Utdanningskvalitet i høgare utdanning-sektoren ved OsloMet

Ved Senter for profesjonsstudier (SPS) er det ledig ei treårig stilling som postdoktor knytt til eit følgjeforskingsprosjekt for Den Gode Studentopplevelsen (DGS). DGS er ei strategisk satsing ved OsloMet med det overordna formålet å styrkje studentane si oppleving av utdanningskvalitet. Det er oppretta eit formativt følgjeforskingsprosjekt for DGS (EVA-DGS) der forskarar frå SPS og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) deltek. Hovudføremålet med følgjeforskingsprosjektet er å bidra til at DGS når målsetjingane sine ved å hente inn og analysere relevant dokumentasjon i nært samarbeid med aktørar som er knytte til DGS. Følgjeforskingsprosjektet skal òg bidra til den internasjonale forskingsfronten gjennom publikasjonar som tek opp ulike aspekt ved utdanningskvalitet i universitets- og høgskulesektoren.

Vi søkjer kandidatar som er interesserte i utdanningskvalitet i høgare utdanning, og som vil utvikle forskarkarrieren sin vidare saman med ei dynamisk og hyggjeleg gruppe forskarar. Relevante tematiske innfallsvinklar på eit postdoktorprosjekt kan vere:

  • Studentinvolvering i utvikling av utdanningskvalitet
  • Bruk av studentundersøkingar i vidareutvikling av utdanningskvalitet
  • Organisatoriske og institusjonelle perspektiv på utdanningskvalitet
  • Bruk av digitale verktøy i vidareutvikling av utdanningskvalitet

Du må utvikle eit prosjekt for postdoktorperioden som skal bidra til det overordna følgjeforskingsprosjektet.

Postdoktoren vil vere ein del av forskingsgruppa Profesjonskunnskap og kvalifisering ved Senter for profesjonsstudier.

Se mer her: https://www.oslomet.no/om/ledige-stillinger/postdoktor-utdanningskvalitet-i-hoegare-utdanning-sektoren

Job vacancies for a postdoc and PhD candidate in collaborative learning analytics project at UiO

Photo by Pixabay on Pexels.com

Postdoc and PhD positions in the area of collaborative and learning analytics open at the University of Oslo (UiO), Norway, in the project TeamLearn – ‘Teamwork analytics for training collaborative problem solving in professional higher education’. TeamLearn is a four-year research project funded by the Research Council of Norway but with a highly international team of expert researchers. The project examines how digital technologies, multimodal learning analytics and automated feedback can be employed to study collaborative problem solving and team-based learning in higher education. The project will develop a multimodal learning analytics dashboard (MAD), which visualizes multimodal data as feedback on the team activities.

The postdoctoral fellow is expected to contribute to the TeamLearn project by researching students’ collaborative problem solving and how team-based learning can be guided through use of automated feedback facilitated by the multimodal analytics dashboard. Of particular interest are questions related to social and/or cognitive aspects of team-based learning, indicators of collaborative problem solving processes that are measurable through learning analytics and ways of integrating and visualizing multimodal data streams to generate feedback on student collaboration during team-based learning. The position is for 3 years (with possibility for prolongation), at the Department of Education at UiO. More about the position and how to apply: https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/217312/postdoctoral-fellow-teamlearn

The PhD project should overall contribute to a better understanding of team-based learning supported by automated feedback and multimodal analytics dashboards. It could focus , for example, students’ collaborative problem solving in a disciplinary domain, ways of generating and making use of feedback through learning analytics dashboards, or learning designs entailing learning analytics enhanced team-based learning. This is a paid phd appointment for 4 years, at the Department of Education at UiO. More about the position and how to apply: https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/217307/research-fellow-teamlearn

Førsteamanuensis/førstelektor i høgskulepedagogikk

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en fast stilling i 100%  som førsteamanuensis/førstelektor ved Avdeling for utvikling av læring og undervisning

Stillinga inngår i einingas kjernestab og vil ha kontor ved eit av våre fem campus i Bergen, Stord, Haugesund, Sogndal eller Førde. Det må påreknast noko reising.

Fagområdet for stillinga er universitets- og høgskulepedagogikk. Dette vil mellom anna innebere ulike aktivitetar knytt til nytt meritterings- og kvalifiseringssystem, systematisk arbeid med utdanningskvalitet og strategiske søknadar m.a. i samband med utlysning av status som Senter for framifrå undervisning (SFU). Den som vert tilsett vil både undervise, rettleie og forske innanfor fagområdet

Les meir her

20 % stilling som førsteamanuensis i pedagogikk

Det er ledig 20% fast stilling som førsteamanuensis i pedagogikk ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Ved Avdeling Dans er det ledig 20% fast stilling som førsteamanuensis i pedagogikk. Stillingen er tillagt undervisning og veiledningsoppgaver, samt oppgaver knyttet til  FOU-arbeid, innen lærerutdanningens studieportefølje som er praktisk pedagogisk utdanning (PPU), UH-pedagogikk og videreutdanning i praksisveiledning.

Les mer her.