Kristiania søker rådgiver til vikariat på avdeling for pedagogisk utvikling

Bilde av inngangsparti til Høgskolen Kristiania

Avdeling for pedagogisk utvikling er en del av PedTek som er et støttesenter for faglige ansatte. Senteret har stor aktivitet på utdanningsrelaterte prosjekter knyttet til studieprogramutvikling, undervisning, vurdering, læringsdesign og bruk av teknologi i undervisningen. Avdelingen støtter høyskolens fagstab i utvikling av nye læringsmetoder, utvikler og drifter kurs i UH-pedagogikk, legger til rette for forskning på egen undervisningsaktivitet, samt administrerer høyskolens meritteringsordning for undervisere.  Avdelingen er organisert i faglig linje under prorektor for utdanning og samarbeider tett med fagmiljøene ved høyskolen. Høyskolen har planlagt utvikling av flere nye studieprogram i nærmeste framtid og dette gir økt behov for rådgivning av høyskolens faglige ansatte innen utvikling av både læringsdesign og programdesign. Denne utviklingen omfatter både campusbasert utdanning og nettstudier, så vel som en interesse for hybride løsninger som kan øke fleksibiliteten for høyskolens studenter.

En av våre ansatte skal ut i svangerskapspermisjon til sommeren og med dette som bakgrunn søker vi en motivert medarbeider til et vikariat som rådgiver på avdeling for pedagogisk utvikling.

Les mer om stillingen her.

Reklame

Postdoctoral Fellow University Pedagogy at UIO

Bilde av uteområdet ved Blindern. Steintrapper og park med trær og plen.

Applicants are invited for a three or four year position as Postdoctoral Fellow in university pedagogy attached to the Department of Education (IPED), Faculty of Educational Sciences, University of Oslo. Through their research, the Postdoctoral Fellow is expected to contribute directly to the ongoing research project Academic Hospitality in Interdisciplinary Education  funded by the Research Council of Norway. 

The Postdoctoral Fellow is expected to collaborate with the project research group in the development, implementation and dissemination of AHIE research. The Fellow will also be expected to take on research administrative duties, such as contributing to the AHIE Forum (a biannual meeting of stakeholders dedicated to interdisciplinary education) and co-organising the project’s final international conference in 2025. We welcome applicants who demonstrate their motivation and abilities to participate in all stages of the project, from the data collection to the dissemination of research findings. We are equally interested in applicants who have the knowledge and skilled know-how to develop innovative university pedagogy courses to strengthen interdisciplinary education.

Read more

Ledig stilling som professor/ førsteamanuensis i utdanningsledelse på BI

Ved Institutt for kommunikasjon og kultur er det ledig en fast stilling som professor/ førsteamanuensis i ledelse av utdanningssektoren, dette kan gjelde både barnehage og skole.

Handelshøyskolen BI er en av Norges største leverandører av videreutdanning for utdanningsledere og har nå ytterligere etterspørsel og aktivitet innenfor fagfeltet. Vi søker å ansette en medarbeider som kan bidra med undervisning og forskning rettet mot ledelse av læring, kontinuerlig forbedringsarbeid og profesjonell læringskultur innen skole- og barnehagesektoren. En foretrukken kandidat forventes å være en drivkraft i Senter for Innovasjon i Utdanning og BIs overordnete forskningsstrategi. 

Klikk HER for mer informasjon.

Ledig stilling som Førsteamanuensis/førstelektor i universitets- og høgskulepedagogikk ved HVL

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en 100% fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor i universitets- og høgskulepedagogikk ved Avdeling for utvikling av læring og undervisning.
Stillinga inngår i einingas faste stab og vil ha kontor ved ein av våre fem campus, i Bergen, Stord, Haugesund, Sogndal eller Førde. Det må påreknast noko reising.

Fagområdet for stillinga er universitets- og høgskulepedagogikk. Dette vil mellom anna innebere ulike aktivitetar knytt til undervisning, meritteringsordning, systematisk arbeid med utdanningskvalitet og strategiske søknadar. Den som vert tilsett vil både undervise, rettleie og forske innanfor fagområdet.

Les meir om stillinga i denne lenka.

BI’s Læringssenter søker seniorrådgiver til det fagpedagogiske utviklingsarbeidet

Læringssenteret søker en seniorrådgiver som skal være med på oppfølging av et meritteringssystem på BI og samtidig utvikle en forskningsveiledningsmodul for de faglige. Du vil bidra til det pedagogisk-strategiske arbeidet knyttet til BIs strategi. Både merittering og forskningsveiledning krever en tett og stor oppfølging, og et sentralt område er å utvikle, gjennomføre og støtte disse pedagogiske initiativene. I tillegg til dette vil stillingen være pedagogisk veileder i førstelektorløpet som BI har igangsatt. Du vil også ha en nøkkelfunksjon i et pedagogisk råd ved å forberede, dokumentere, og gjennomføre pedagogiske initiativ til rådet i samarbeid med Læringssenteret og prorektor.

Stillingen vil inngå i faggruppen pedagogikk som i dag består av fire faste ansatte. Du vil være knyttet til hele Læringssenteret og jobbe tett med leder av Læringssenteret i det pedagogisk strategiske samarbeidet.

For mer informasjon se denne lenken.

To utlysninger ved SPS, OsloMet

Senter for profesjonsstudier (SPS) har som overordnet mål å bidra til utvikling av profesjonsstudier som kunnskaps- og forskningsfelt, både nasjonalt og internasjonalt.

Mer spesifikt skal senteret videreutvikles som et faglig ledende forskningsmiljø innen profesjonsstudier i Norden, og tilby undervisning på høyt faglig nivå bidra til kompetanseheving innen profesjonsstudier ved OsloMet.

Senteret er et bredt sammensatt forskningsmiljø som studerer profesjoner, profesjonsutøvelse, profesjonsarbeidsmarkeder og profesjonskvalifisering. Spørsmål om det kunnskapsmessige og normative grunnlaget for profesjonell virksomhet står sentralt.

Senter for profesjonsstudier ved OsloMet har for tiden to utlysninger ute. Den ene er en førsteamanuensisstilling i «Knowledge, expertise and the professions». Les mer her.

I tillegg lyser de ut tre åpne stipendiatstillinger der man kan skrive seg inn under en av senterets forskergrupper. Les mer her.

Position as professor of Educational Sciences specialising in research on higher education at Lund University

Educational Sciences at Lund University

The Department of Educational Sciences was established in 2011 within the Joint Faculties of Humanities and Theology. Its responsibilities include the secondary school subject teacher training programme (both cohesive and supplementary teacher education, KPU) and the graduate school in educational sciences at Lund University. Since 2016, the Department also comprises the Division for Higher Education Development (AHU). AHU has a university-wide remit to conduct educational development work through training in teaching and learning in higher education for teaching staff and research supervisors, development projects in collaboration with various parts of the University, and research.

The department’s research activities cover the history of education, the sociology of schools, school and education research, the teaching profession, subject didactics and research in higher education. Higher education as a research field is multidisciplinary and interdisciplinary in nature and relationships and interactions between the micro, meso and macro levels as well as change processes are of particular interest. AHU’s research covers academic teaching and educational expertise, discourses on academic teaching staff and higher education, organisational development in higher education, educational leadership and the conditions for learning and supervision in research studies. Within the latter two subjects, AHU is a national leader and internationally recognised. At present, three of the department’s twelve doctoral students are working in the field of higher education and the staff at AHU also supervises doctoral students admitted to other higher education institutions.

Duties

The position includes conducting research, leading research collaborations both within the department and with external researchers, nationally and internationally, developing research applications individually and on behalf of the department, actively participating in the department’s joint research activities and supervising doctoral students. Furthermore, the holder of the position is to contribute to AHU’s training in teaching and learning in higher education and to teaching in the first, second and third cycles as well as to take part in educational development work. Administrative duties are also included in the position and the applicant should be prepared to take on academic leadership assignments as necessary.

Read more and apply here

Stipendiat i utdanningsforskning og karriereveiledning ved USN

Universitetet i Sørøst-Norge har ved Fakultet for humaniora, idrett og utdanningsvitenskap ledig 100% stilling som PhD-stipendiat innenfor utdanningsforskning og karriereveiledning fra 01.06.22.

PhD-prosjektet skal innrettes mot å undersøke kollektiv akademisk veiledning, og stipendiatstillingen vil være knyttet til KAV, som er et samarbeid mellom forskergruppe i karriereveiledning, forskergruppe i samfunnsfagsdidaktikk og forskergruppe i veiledning i profesjon og utdanning ved USN. Søkere skal skrive en PhD-prosjektskisse som forholder seg til KAV. For å lese mer om KAV, vennligst følg denne linken. 

PhD-prosjektet kan for eksempel sammenligne opplevelser, læring og utbytte hos studenter og veilederne som deltar i henholdsvis kollektiv og individuell veiledning om eksamenskrav og oppgaver. PhD-prosjektet kan også ha fokus på å undersøke hvordan kollektive veiledningsaktiviteter som er integrert i utdannelse bidrar til lærer-/profesjonsstudentenes overveielser vedrørende egen fremtidige yrkesutøvelse, overgangen til ansettelse og livslang læring.

Det ønskes et PhD-prosjektforslag som benytter kvantitative og/eller kvalitative metoder i en komparativ tilnærming. Deler av PhD-prosjektets empiriske materiale i form av videoobservasjoner, fokusgrupper, og evalueringsskjemaer til veiledere og studenter i den kollektive akademiske veiledning samles inn i forbindelse med evaluering og dokumentasjon av KAV.

Les mer her.

Førsteamanuensis i universitetspedagogikk ved NTNU

Ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU er det ledig stilling som Førsteamanuensis i universitetspedagogikk.

Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) er et samfunnsvitenskapelig kunnskapsmiljø for forskning, undervisning og formidling. Instituttet bidrar med forskningsbasert kunnskap om oppvekst, skole, utdanning og arbeidsliv i et livslangt perspektiv. Instituttets fagområder er pedagogikk, voksnes læring, rådgivningsvitenskap, universitetspedagogikk og barneforskning. Den utlyste stillingen er knyttet til fagområdet for universitetspedagogikk.

Les mer her!

Undervisnings- og forskerstilling til Seksjon for pedagogisk utvikling og læring ved Høgskolen i Østfold

Ved Seksjon for pedagogisk utvikling og læring (PULS) har vi ledig en fast 100% stilling som høgskolelektor/ førstelektor/førsteamanuensis. Vi kan tilby et lite, men inkluderende og kreativt miljø som brenner for undervisning, veiledning og utdanningskvalitet. Dersom du kjenner deg igjen i dette håper vi at du søker på stillingen, for å jobbe sammen med oss i seksjonen med inspirerende arbeidsoppgaver og prosjekter knyttet til pedagogisk utvikling ved Høgskolen i Østfold! 

Er du interessert? Se mer informasjon om stillingen her