Vedtekter

Vedtekter for Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk (UHped)

Vedtatt i konstituerende møte på Universitetet i Agder, 16-17 februar 2011, revidert i styremøte 14 mars 2011, og revidert på årsmøtet 25.april 2022.

 • 1     NAVN

Organisasjonens navn er Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk (UHped). Den engelske benevnelsen er Norwegian Network for Teaching and Learning in Higher Education. UHped er en sammenslutning av norske universitets- og høgskolepedagogiske forsknings- og utviklingsmiljøer.

 • 2     FORMÅL

UHped er en sammenslutning av norske universitets- og høgskolepedagogiske forsknings- og utviklingsmiljøer. Formålet med UHped er å bidra til utvikling av utdannings- og studiekvalitet i høyere utdanning og å være et bindeledd mellom miljøene og institusjonene.

 • 3     VIRKSOMHET

Nettverkets formål fremmes gjennom

 1. Fagpolitisk arbeid og påvirkning: Nettverket skal bidra til utforming av nasjonale strategier for utvikling av universitets- og høgskolepedagogikk, jobbe tett opp mot nasjonale myndigheter og nasjonale og internasjonale organisasjoner og institusjoner, samt jobbe aktivt for å fremme universitets- og høgskolepedagogikkens rolle i høyere utdanning.
 2. Samarbeidsarena og utveksling: Nettverket skal bidra til kontakt, informasjon, erfaringsutveksling og samarbeid mellom personer og miljøer som arbeider med universitets- og høgskolepedagogikk, samt skape møteplasser ved å planlegge og ta initiativ til konferanser og seminarer.
 3. Faglig utvikling og formidling: Nettverket skal bidra til utvikling og utforming av programmer for universitets- og høgskolepedagogisk kompetanseutvikling, samt spre kunnskap om universitets- og høgskolepedagogisk teori, forskning og utvikling. I tillegg skal nettverket initiere og støtte universitets- og høgskolepedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid innenfor sine budsjettrammer.
 • 4     MEDLEMSKAP

UHped er et faglig nettverk og har institusjonelt medlemskap. Medlemskap innvilges universitets- og høgskolepedagogiske miljøer ved akkrediterte norske universitet og høgskoler etter skriftlig innmelding til nettverkets styre. Utmeldelsen skjer skriftlig til styret.

UHped-miljøet/institusjonen avgir årlig til styret en oversikt over de ansatte om inngår i medlemskapet og oppnevner en kontaktperson som er stemmeberettiget ved årsmøte. Medlemskap gir alle ansatte fra institusjonen rett til å delta i UHpeds virksomhet og til å være representert ved årsmøtet.

 • 5     KONTINGENTER

Hver institusjon betaler en årlig kontingent til Uhped-nettverket innen juni. Kontingentens størrelse fastsettes av UHpeds årsmøte.

Satsene for medlemskap (som vedtatt på årsmøte 2022) er som følger:

Institusjoner opp til 500 ansatte – 7.000 kr.

Institusjoner mellom 500-1000 ansatte – 12.000 kr.

Institusjoner med flere enn 1000 ansatte – 17.000 kr.

 • 6     STYRET, VALG, FUNKSJONSTID OG OPPGAVER

Styrets oppgaver er å arbeide for at nettverkets formål, slik de er nedfelt i vedtektene, ivaretas på best mulig måte, å gjennomføre det arbeidet som årsmøtet trekker opp linjer for og å skape og ivareta nettverkets representasjon i sentraler grupper, råd og møteplasser. Styret kan oppnevne ad-hoc grupper blant medlemmene for arbeid med særskilte oppgaver.

Nettverksstyret er satt sammen av sju medlemmer (inkludert leder). Styret velges av årsmøtet. Leder for styret velges ved særskilt valg av årsmøtet. Beslutninger i styret kan tas med minst 5 medlemmer tilstede.

Forslag til styremedlemmer og styreleder må foreligge innen fire uker før årsmøtet og sendes ut sammen med innkalling til dette. Styremedlemmene og styreleder velges for to år av gangen, med mulighet for gjenvalg.

Sammenhengende funksjonstid i styret må ikke overstige seks år og sammenhengende funksjonstid som styreleder må ikke overstige fire år.

Ved styrets sammensetning skal det legges vekt på mangfold, kjønnsbalanse (jf. Likestillings- og diskrimineringslovens § 28) og på at både universitets- og høgskolepedagogiske miljøer skal være representert, samt at ulike landsdeler blir representert.

Årsmøtet velger en valgkomité på tre medlemmer.

Satsene for honorering av styreleder, styremedlemmer og varamedlem fastsettes av årsmøtet. Årlige satser (som vedtatt på årsmøte 2022) er som følger:

Styreleder: 15.000 kr.

Styremedlem: 10.000 kr.

 • 7     ÅRSMØTET

Årsmøtet avholdes årlig. Dato og sted for dette fastsettes av styret. Ekstraordinært årsmøte kan berammes av styret når dette anses som nødvendig eller hensiktsmessig. Ekstraordinært årsmøte skal sammenkalles dersom minst 2/3 av alle stemmeberettigede medlemmer krever det.

Kunngjøring av tidspunkt for årsmøtet skal skje ved e-post til medlemsinstitusjoner senest fire uker før årsmøtet, og senest 14 dager før et ekstraordinært årsmøte.

Medlemmer som ønsker saker tatt opp til behandling på årsmøtet, må sende skriftlig henvendelse til styret om dette innen tre uker før møtet.

Sakslisten til årsmøtet skal gjøres kjent for medlemmene senest to uker før møtet. Liste over personer nominert som kandidater til ledige tillitsverv skal vedlegges innkallingen. Saker som ikke er oppført på sakslisten kan tas opp til diskusjon dersom minst halvparten av de tilstedeværende stemmeberettigede er enige i dette. Årsmøtet kan kun fatte vedtak i saker som har vært ført opp på sakslisten.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 1. Valg av møteleder
 2. Valg av to referenter
 3. Årsberetning og regnskap
 4. Revisjonsberetning og ansvarsfrihet
 5. Fastsettelse av kontingent
 6. Fastsettelse av styrehonorar
 7. Budsjett
 8. Valg av styreleder
 9. Valg av styre
 10. (Valg av revisor)

Behandling av innkomne saker

Vedtak fattes ved simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede. Hver UHped-miljøet/institusjonen har en stemme. Ett medlem kan kreve skriftlig avstemming.

 • 8     TILKNYTNING ELLER MEDLEMSKAP I INTERNASJONALE ORGANISASJONER

Styret kan fremme forslag om at UHped skal søke om medlemskap i internasjonale universitets- og høgskolepedagogiske organisasjoner/nettverk. Beslutning om slikt medlemskap fattes av årsmøtet.

 • 9     VEDTEKTSENDRINGER OG OPPLØSNING AV UHPED

Endring av vedtektene krever vedtak av minst 2/3 av de avgitte stemmer på et årsmøte. Oppløsning av UHped krever vedtak på to påfølgende årsmøter. Vedtaket må ha minst 2/3 av de avgitte stemmer på begge årsmøtene.

Ved eventuell oppløsning av UHped skal fordelingen av nettverkets midler foretas av årsmøtet.

Reklame