Vedtekter

Vedtekter for Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk (UHped)

Vedtatt i konstituerende møte på Universitetet i Agder, 16-17 februar 2011, og revidert i styremøte 14 mars 2011

§ 1         Navn

Organisasjonens navn er Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk (UHped). Den engelske benevnelsen er Norwegian Network for Teaching and Learning in Higher Education. UHped er en sammenslutning av norske universitets- og høgskolepedagogiske forsknings- og utviklingsmiljøer.

§ 2         Formål

UHped er en sammenslutning av norske universitets- og høgskolepedagogiske forsknings- og utviklingsmiljøer. Formålet med UHped er å være et bindeledd mellom miljøer/institusjoner og skal bidra til utvikling av utdannings/studiekvalitet i høgre utdanning.

§ 3         Virksomhet

Nettverkets formål fremmes gjennom å

 1. bidra til kontakt, informasjon, erfaringsutveksling og samarbeid mellom personer og miljøer som arbeider med universitets- og høgskolepedagogikk
 2. organisere og medvirke i nasjonale, nordiske og internasjonale møter og konferanser
 3. bidra til utforming av nasjonal strategi for utvikling av studiekvalitet
 4. bidra til utvikling av kvalitet i programmer for universitets- og høgskolepedagogisk kompetanseutvikling
 5. bidra til utvikling og utforming av universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse for undervisningspersonell
 6. bidra til utvikling av retningslinjer for dokumentasjon og vurdering av pedagogiske kvalifikasjoner for undervisningspersonell
 7. initiere og ivareta kontakt med internasjonale institusjoner og organisasjoner innen universitets- og høgskolepedagogikk
 8. initiere og støtte universitets- og høgskolepedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid
 9. bidra til å spre kunnskap om universitets- og høgskolepedagogisk teori, forskning og utvikling
 10. fremme forslag til Universitets- og høgskolerådet på redaktør og redaksjonsmedlemmer for tidsskriftet UNIPED

§ 4         Medlemskap

UHped er et faglig nettverk og har institusjonelt medlemskap. Medlemskap innvilges universitets- og høgskolepedagogiske miljøer ved norske universitet og høgskoler etter skriftlig innmelding til nettverkets styre. UHped-miljøet/institusjonen avgir årlig til styret en oversikt over de ansatte om inngår i medlemskapet.

Medlemskap gir rett til å delta i UHpeds virksomhet og å være representert ved årsmøtet.

Utmeldelse skjer skriftlig til styret. Årsmøtet kan med 2/3 av de avgitte stemmer si opp medlemskapet for institusjoner som ikke lenger tilfredsstiller kravet til medlemskap eller som ikke betaler sin kontingent.

§ 5         Kontingenter

Hver institusjon betaler en årlig kontingent til UHped. Kontingentens størrelse fastsettes av UHpeds årsmøte.

Satsene for medlemskap (som vedtatt på årsmøte 2015) er som følger:

Institusjoner opp til 500 ansatte – 5.000 NOK
Institusjoner mellom 500-1000 ansatte – 10.000 NOK
Institusjoner med flere enn 1000 ansatte – 15.000 NOK

§ 6         Styret, valg, funksjonstid og oppgaver

UHpeds styre er satt sammen av fem medlemmer + to varamedlemmer. Både universitets- og høgskolepedagogiske miljøer skal være representert i styret.

Styret velges av årsmøtet. Styret velger selv leder og fordeler verv. Forslag til styremedlemmer må foreligge innen fire uker før årsmøtet og sendes ut sammen med innkalling til denne. Styremedlemmene velges for to år av gangen, med mulighet for gjenvalg. (Ved det første valget har to av medlemmene funksjonstid ett år).

Årsmøtet velger en valgkomité på tre medlemmer.

Styrets oppgave er å

 1. arbeide for at UHpeds formål ivaretas på best mulig måte
 2. gjennomføre det arbeidet som årsmøtet trekker opp linjer for
 3. planlegge og ta initiativ til konferanser og seminarer
 4. holde kontakt med nasjonale myndigheter og med nasjonale og internasjonale organisasjoner og institusjoner på området forberede årsmøtet

Styret kan oppnevne ad-hoc grupper blant medlemmene for arbeid med særskilte oppgaver (f. eks. arrangering av konferanser)

§ 7         Årsmøtet

Årsmøtet avholdes årlig. Dato og sted for dette fastsettes av styret. Ekstraordinært årsmøte kan berammes av styret når dette anses nødvendig eller hensiktsmessig. Ekstraordinært årsmøte skal sammenkalles dersom minst 2/3 av alle stemmeberettigede medlemmer krever det.

Kunngjøring av tidspunkt for årsmøtet skal skje ved e-post til medlemsinstitusjoner, senest fire uker før årsmøtet, og senest 14 dager før et ekstraordinært årsmøte.

Medlemmer som ønsker saker tatt opp til behandling på årsmøtet, må sende skriftlig henvendelse til styret om dette innen tre uker før møtet.

Sakslisten til årsmøtet skal gjøres kjent for medlemmene to uker før møtet. Liste over personer nominert som kandidater til ledige tillitsverv skal vedlegges innkallingen. Saker som ikke er oppført på sakslisten kan tas opp til diskusjon dersom minst halvparten av de tilstedeværende stemmeberettigede er enige i dette. Årsmøtet kan kun fatte vedtak i saker som har vært ført opp på sakslisten.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 1. Valg av møteleder
 2. Valg av to referenter
 3. Årsberetning og regnskap
 4. Revisjonsberetning og ansvarsfrihet
 5. Fastsettelse av kontingent
 6. Budsjett
 7. Valg av styre
 8. (Valg av revisor)

Behandling av innkomne saker

Vedtak fattes ved simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede. Ett medlem kan kreve skriftlig avstemming.

§ 8         Tilknytning eller medlemskap i internasjonale organisasjoner

Styret kan fremme forslag om at UHped skal søke om medlemskap i internasjonale universitets- og høgskolepedagogiske organisasjoner/nettverk. Beslutning om slikt medlemskap fattes av årsmøtet.

§ 9         Vedtektsendringer og oppløsning av UHped

Endring av vedtektene krever vedtak av minst 2/3 av de avgitte stemmer på et årsmøte. Oppløsning av UHped krever vedtak på to påfølgende årsmøter. Vedtaket må ha minst 2/3 av de avgitte stemmer på begge årsmøtene.

Ved eventuell oppløsning av UHped skal fordelingen av nettverkets midler foretas av årsmøtet.