Position as professor of Educational Sciences specialising in research on higher education at Lund University

Educational Sciences at Lund University

The Department of Educational Sciences was established in 2011 within the Joint Faculties of Humanities and Theology. Its responsibilities include the secondary school subject teacher training programme (both cohesive and supplementary teacher education, KPU) and the graduate school in educational sciences at Lund University. Since 2016, the Department also comprises the Division for Higher Education Development (AHU). AHU has a university-wide remit to conduct educational development work through training in teaching and learning in higher education for teaching staff and research supervisors, development projects in collaboration with various parts of the University, and research.

The department’s research activities cover the history of education, the sociology of schools, school and education research, the teaching profession, subject didactics and research in higher education. Higher education as a research field is multidisciplinary and interdisciplinary in nature and relationships and interactions between the micro, meso and macro levels as well as change processes are of particular interest. AHU’s research covers academic teaching and educational expertise, discourses on academic teaching staff and higher education, organisational development in higher education, educational leadership and the conditions for learning and supervision in research studies. Within the latter two subjects, AHU is a national leader and internationally recognised. At present, three of the department’s twelve doctoral students are working in the field of higher education and the staff at AHU also supervises doctoral students admitted to other higher education institutions.

Duties

The position includes conducting research, leading research collaborations both within the department and with external researchers, nationally and internationally, developing research applications individually and on behalf of the department, actively participating in the department’s joint research activities and supervising doctoral students. Furthermore, the holder of the position is to contribute to AHU’s training in teaching and learning in higher education and to teaching in the first, second and third cycles as well as to take part in educational development work. Administrative duties are also included in the position and the applicant should be prepared to take on academic leadership assignments as necessary.

Read more and apply here

Stipendiat i utdanningsforskning og karriereveiledning ved USN

Universitetet i Sørøst-Norge har ved Fakultet for humaniora, idrett og utdanningsvitenskap ledig 100% stilling som PhD-stipendiat innenfor utdanningsforskning og karriereveiledning fra 01.06.22.

PhD-prosjektet skal innrettes mot å undersøke kollektiv akademisk veiledning, og stipendiatstillingen vil være knyttet til KAV, som er et samarbeid mellom forskergruppe i karriereveiledning, forskergruppe i samfunnsfagsdidaktikk og forskergruppe i veiledning i profesjon og utdanning ved USN. Søkere skal skrive en PhD-prosjektskisse som forholder seg til KAV. For å lese mer om KAV, vennligst følg denne linken. 

PhD-prosjektet kan for eksempel sammenligne opplevelser, læring og utbytte hos studenter og veilederne som deltar i henholdsvis kollektiv og individuell veiledning om eksamenskrav og oppgaver. PhD-prosjektet kan også ha fokus på å undersøke hvordan kollektive veiledningsaktiviteter som er integrert i utdannelse bidrar til lærer-/profesjonsstudentenes overveielser vedrørende egen fremtidige yrkesutøvelse, overgangen til ansettelse og livslang læring.

Det ønskes et PhD-prosjektforslag som benytter kvantitative og/eller kvalitative metoder i en komparativ tilnærming. Deler av PhD-prosjektets empiriske materiale i form av videoobservasjoner, fokusgrupper, og evalueringsskjemaer til veiledere og studenter i den kollektive akademiske veiledning samles inn i forbindelse med evaluering og dokumentasjon av KAV.

Les mer her.

Velkommen til årsmøte i Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk

blurred in seminar room stock photo

Styret i UH-ped-nettverket ønsker dere velkommen til årsmøte 25.april kl.10.00-17.00 på BI, Oslo. Dagen er delt i to med årsmøte før og et faglig seminar etter lunsj. Det er lagt opp til middag på ettermiddagen for de som ønsker å delta på det. Påmeldingslenke finner du under programmet. Årsmøtet er gratis og lunsj og middag er inkludert.

Program:

09-10: Kaffe og registrering

10 – 12: Årsmøte

12 – 13: Lunsj

13 – 14: Universitetslæreres erfaring med digitalisering i et pedagogisk utviklingsprosjekt

Innlegg fra Inger Therese Øvrum og Siv Merethe Kapstad, les mer i UNIPED.

Kommentar fra styreleder Patric Wallin

Spørsmål og diskusjon fra salen

14 – 14.30: Pause

14.30 – 16: Fra individuell kompetanseutvikling til pedagogisk kulturendring

Hvordan kan vi som UH-pedagoger påvirke kultur for kvalitet på egen institusjon gjennom læringsutbytter og kriterier, både for kompetanseutvikling, opprykk og merittering?

Korte innlegg, gruppediskusjoner og paneldebatt.

16 – 17: Egentid og pause

17 –: Middag på Nydalen Bryggeri

Her er lenke til påmelding!

Nettverket representerer alle UH-ped-miljøer i Norge og ønsker innspill til saker til årsmøtet. Innspill til saker kan sendes til inger.c.erikson@bi.no. I tillegg ønsker valgkomiteen forslag til nye styremedlemmer, så send gjerne en e-post med kandidater til anne.kristin.ronsen@hvl.no, dagrun.engen@ntnu.no eller sigrid.gjotterud@nmbu.no.

Mvh,

Styret

Førsteamanuensis i universitetspedagogikk ved NTNU

Ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU er det ledig stilling som Førsteamanuensis i universitetspedagogikk.

Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) er et samfunnsvitenskapelig kunnskapsmiljø for forskning, undervisning og formidling. Instituttet bidrar med forskningsbasert kunnskap om oppvekst, skole, utdanning og arbeidsliv i et livslangt perspektiv. Instituttets fagområder er pedagogikk, voksnes læring, rådgivningsvitenskap, universitetspedagogikk og barneforskning. Den utlyste stillingen er knyttet til fagområdet for universitetspedagogikk.

Les mer her!

Vi minner om LÆRINGSFESTIVALEN 2022

Læringsfestivalen skal inspirere, motivere og syne gode, nye og spennande tilnærmingar til undervising og læring i universitets- og høgskulesektoren.

Programmet er klart og det er tidligpris ut mars!

Gilly Salmon åpner Læringsfestivalen 2022!

Professor Gilly Salmon er ein av verdas leiande tenkjarar, forskarar og utøvarar innan læringsframtider (learning futures), og ho står bak den internasjonalt kjende læringsdesignmetodikken Carpe Diem. Resten av programmet består av over femti ulike bidrag, både munnlege presentasjonar og rundebordkonferansar med tema som digitalisering, vurdering med meir.

Les mer her

Undervisnings- og forskerstilling til Seksjon for pedagogisk utvikling og læring ved Høgskolen i Østfold

Ved Seksjon for pedagogisk utvikling og læring (PULS) har vi ledig en fast 100% stilling som høgskolelektor/ førstelektor/førsteamanuensis. Vi kan tilby et lite, men inkluderende og kreativt miljø som brenner for undervisning, veiledning og utdanningskvalitet. Dersom du kjenner deg igjen i dette håper vi at du søker på stillingen, for å jobbe sammen med oss i seksjonen med inspirerende arbeidsoppgaver og prosjekter knyttet til pedagogisk utvikling ved Høgskolen i Østfold! 

Er du interessert? Se mer informasjon om stillingen her

Vi minnner om: TEMASEMINAR ONSDAG 9.MARS: kollegialisme og managerialisme

Styret i UHped-nettverket inviterer med dette til et nytt digitalt temaseminar onsdag 9. mars, kl. 12.00 – 13.00.

I vårt andre temaseminar, ønsker vi å holde tak i og forlenge diskusjoner som foregikk på forrige temaseminar om organisatorisk plassering av UHped-miljøene i sektoren. Denne gang vil vi ta med oss begrepene kollegialisme og managerialisme som førsteamanuensis Ådne Danielsen innledet med, inn i en diskusjon om roller og ansvar for utdanningskvalitet- Her er lenke til Danielsen sitt innlegg fra det første temaseminaret.

Vi vil i seminaret spør hvordan UH-Pedagogens og UH-Pedagogikk-miljøenes arbeid med utdanningskvalitet er plassert i spennet mellom styring, kontroll, tillit og autonomi.

Seminaret innledes med en dialog mellom Ådne Danielsen og styret i UHPed-nettverket om hvordan vi kan tydeliggjøre grenseoppganger mellom managerialisme og kollegialisme for UHPedagogikk som vitenskapsområde og vitenskapelige praksis før vi åpner for en diskusjon blant deltakerne.

Her er lenke til Zoom: https://binorwegianbusinessschool.zoom.us/j/67495154935?pwd=Y0pCVU1nVXBaSHFvZ0Z1NGpRNnRVQT09

Velkommen!

Educational Development Writing Retreat May 29-31, 2022

Logo

Interested in developing a scholarly writing project about educational development? Invitations are open for a spring writing retreat, focused on projects aligned with educational development topics. This retreat will be facilitated by members of the International Journal of Academic Development (IJAD) editorial team, but there is no expectation that participants are writing for IJAD. The retreat is offered in two formats: (1) fully online or (2) online May 29-30 and on site (Aarhus, Denmark) on May 31, for those attending the ICED Conference. Registration is 70 Euro (about $80 at recent exchange rates) and a few scholarships are available. For more information and to register, please see the ICED 22 Conference website.

Kvalitetskonferansen 2022, 23.mars ved HINN

Kvalitetskonferansen er en av Høgskolen i Innlandet sine årlige konferanser. I 2022 går konferansen av stabelen onsdag 23. mars med tittelen RE-vurdering i høyere utdanning.

Logo Kvalitetskonferansen 2022

RE-vurdering i høyere utdanning

Tema for årets konferanse er vurdering. Er det mulig å RE- vurdere måten vi tenker om vurdering, slik at vår vurderingspraksis i større grad kan bidra til å fremme studentenes læring? Konferansens bidragsytere vil reflektere over dette, men også dele gode eksempler på hvordan det kan gjøres.

Mer informasjon og påmelding finner du her: Kvalitetskonferansen 2022

Invitasjon til Studien Høyere utdanning sett innenfra – vitenskapelig ansattes erfaringer og refleksjoner

Det finnes allerede nasjonale undersøkelser som inkluderer vitenskapelig ansatte, for eksempel Underviserundersøkelsen og Tidsbruksundersøkelsen. Men det er behov for mer kvalitativ informasjon som kan gi oss mer nyansert kunnskap og et innblikk i noe av det som kan ligge bak de tallene som presenteres fra nasjonale spørreundersøkelser. Det er viktig med kunnskap om høyere utdanning sett fra de vitenskapelig ansattes ståsted, ikke minst i en tid der en tillitsreform og diskusjonen om ytringsfrihet er på dagsordenen.

På Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er det nå igangsatt en kvalitativ studie der vitenskapelig ansatte fra hele Norge inviteres til å delta. Studien har tittelen Høyere utdanning sett innenfra – vitenskapelig ansattes erfaringer og refleksjoner (forkortet HU-viten). Du finner mer informasjon på studiens nettside. Der finner du også en informasjonsvideo som det tar ca. 2 minutter å se. I Khrono 12.1.22 er det et intervju der du også kan lese mer om studien. Målet med studien er å få mer kunnskap om hva som preger arbeidet for vitenskapelig ansatt i høyere utdanning. Vi ønsker å få frem de ansattes «stemmer» for å ha grunnlag for å diskutere høyere utdanning også med utgangspunkt i de vitenskapelig ansattes egne erfaringer og refleksjoner.

Vi vil med dette invitere deg til å delta i studien. Vi ber deg om å svare på dette nettskjemaet. Det består først av noen få bakgrunnsvariabler som det tar under 1 minutt å svare på. Så ber vi deg om å skrive en tekst der du med egne ord beskriver det som preger arbeidet i høyere utdanning. Du bestemmer selv hva du vil legge vekt på innenfor denne tematikken, hvor mye du vil skrive, hvor lang teksten skal være og hvilken form den skal ha. Skjemaet er anonymt, og det innhentes ikke personidentifiserende opplysninger i skjemaet, så ingenting av det du skriver kan spores tilbake til deg eller din arbeidsplass. 

Vi håper du tar deg tid til å svare og til å skrive en tekst.

Vi ber deg om å svare innen 1.3.22.

Når du snakker med kollegaer som ikke har fått invitasjon til å delta, må du gjerne dele denne informasjonen med dem eller dele lenken til nettsiden https://blogg.usn.no/hu-viten/  sånn at så mange som mulig får invitasjon til å delta. På nettsiden er det også engelsk invitasjon og engelsk nettskjema til engelsktalende kollegaer. 

Har du noen spørsmål, ta gjerne kontakt med prosjektleder Hilde Larsen Damsgaard på mail hilde.damsgaard@usn.no.