PaTHES webinar titled ‘Proclaiming the Philosophy of Higher Education: Scope, Character, Potential’ on November 29, 2022

It’s a great pleasure to announce the upcoming PaTHES webinar titled ‘Proclaiming the Philosophy of Higher Education: Scope, Character, Potential’. The webinar will begin with a presentation by Emeritus Professor Ronald Barnett (Institute of Education, University College London, UK) followed by comments by the two discussants Professor Nuraan Davids (Stellenbosch University, South Africa) and Distinguished Professor Michael A. Peters (Beijing Normal University, China). 

The webinar takes place on November 29, 2022, at 20.00-21.30 Central European Time (CET) (UTC+1).

A Zoom-link will be shared shortly before the event.

Please access the event site on our PaTHES homepage, where you may also register for the event, read the event abstract, and read more about the speakers: https://pathes.org/proclaiming-the-philosophy-of-higher-education-scope-character-potential/

The event is free and open to all, so please share in your networks where you feel able.

Hope to see many of you there!

All the very best,


Søren Bengtsen

(Chair of PaTHES)


PaTHES-website: https://pathes.org

Reklame

Invitasjon til deltagelse i en studie på hvordan undervisere deler SoTL med studenter

We are a team of researchers in Canada, the US, the UK, and Norway who are researching how faculty and staff currently share SoTL with students. We are using Maurer et als., 2021 model of knowledge mobilization of SoTL with students (as dissemination, translation, or co-creation) as our framework to investigate the practice and explore how this can be extended. 

We are inviting you to participate in a 45-minute interview with a member of our research team where you will be asked questions about the various ways in which SoTL can be shared with students, your motivations for doing this, and any barriers that might prevent you (or others) doing so. We are keen to speak with faculty, staff, researchers, and teaching assistants who either conduct or use SoTL to inform their work with students. 

You can find more information in the consent form below. 

Should you wish to participate in this study, please fill out the google form listed here so that we can set up a date and time for an interview with a member of our research team. We are conducting interviews between July 10th and September 30th 2022. Please be advised you will need a working camera, microphone, and computer to complete the interviews.

We encourage you to forward this invitation to people whom you think might be interested in participating in this study as well. Thank you for your consideration. If you have any further questions about the study, please contact the P.I, Dr. Cherie Woolmer, at cwoolmer@mtroyal.ca 

On behalf of the research team

Odd Rune Stalheim, Høgskolen i Innlandet

Kurs ved NTNU 7. og 8. november: Higher Education: Past – Present – Future

Academia changes – it always has. The changes that we experience today have fostered higher education researchers to critically question the consequences for organization, imagination and implementation of teaching and learning practices, societal aims and impact, as well as the very underlying principles of higher education. Are higher education institutions still recognizable as academic institutions? How valid are the historical, e.g. the Humboldtian, models of higher education? What understanding of knowledge is promoted through higher education practices? What kind of society is higher education contributing to? In this PhD course we aim to address key perspectives on ideas and practices of higher education in past, present and future. This means research perspectives that both ask what the university is for and in what ways we imagine a future for the university (or not), as well as research perspectives that address the actual practices of educating at universities. In this course we bring in national and international scholars and their ongoing research, and the specific topics which will be announced in the program each semester. 

Registration: by 20 October 2022. You apply via Søknadsweb

The course will be conducted over two days, including lectures, seminars and discussions. The first day of the course will be an open, lecture-based seminar, inviting a broader audience. The second day of the seminar will focus on the work of the PhD researchers, with feedback and discussion of their draft papers/blogs submitted before the course. The course will be taught in English.

Her er lenke til meir informasjon og påmelding.

Temaseminar om førstelektoropprykk 14.september kl.14.00-15.30

Vi har den glede å ønske dere velkommen til et nytt, spennende og aktuelt temaseminar om prosessen rundt førstelektoropprykk.

På seminaret vil Hakel, Eriksen og Nordkvelle presentere resultater fra en undersøkelse av 31 søknader og vurderinger av søknader til stilling og opprykk til førstelektor. De har sett etter hvordan søkere og vurderingskomiteer skriver sine søknader og vurderinger, og fokuserer på hvordan en forholder seg til forskriftens kriterier og tilgjengelige veiledninger for utforming av søknader og vurderinger. Resultatene av undersøkelse vil først og fremst være av interesse for potensielle søkere, og de veilederne som er koblet til dem, men også for medlemmer av vurderingskomiteer. Resultatene tilsier også at HR og utdanningsledere bør vise undersøkelsen stor interesse. Formålet med studien er å bidra til å gjøre kriteriene klarere og lettere å anvende for søkere og vurderingskomiteer. Forståelsen av hva som regnes som FoU innsats og «spesielle kvalifikasjoner» vies spesiell oppmerksomhet. Dernest er hensikten å redusere sjansene for vilkårlig og ukyndig behandling av søkere. Vi vil bruke seminaret til å diskutere tiltak og framtidsutsikter.

Tips gjerne kolleger og andre aktuelle ved din institusjon. Her er lenke til seminaret.

Helsing frå det nye styret!

Ferien er over og vi starta arbeidet i styret med eit seminar over to dagar i Oslo. Under seminaret har vi diskutert vegen vidare og lagt planar både på kort og lang sikt. I dette arbeidet har innspela dykkar frå årsmøtet vore viktige for å avgjera retninga framover. 

Bokprosjektet som vart godt mottatt på årsmøtet er noko vi vil prioritera framover og vil fylgjeleg ta opp mykje av tida vår dei neste åra. I løpet av hausten vil det koma ein invitasjon til å senda inn abstract til antologien, og vi tar sikte på ein nettverkskonferanse med boklansering i 2024. Utarbeiding av boka er av stor tyding for nettverket og noko vi gledar oss veldig til. Heile styret vil i større og mindre grad vera involvert i ulike delar av prosessen.

Vi fortset med temaseminara våre både for fagleg påfyll og som ei anledning til å møta kvarandre på tvers av institusjonar. Fyrste anledning vert seminaret om førstelektoropprykk 14.september kl.14-15.30. I tillegg vert det eit samarbeidsmøte om modular på ped. basis som vert arrangert 27.september som vi òg vonar kan generera samarbeid og utvikling av nettverk. Vi ynskjer òg innspel frå medlemmene i nettverket, så ta gjerne kontakt med idear og forslag til temaseminar og korleis vi kan gjera UH-ped-kompetansen synleg i større grad.

På årsmøtet kom det innspel om alternative publiseringskanalar for til dømes praksisrapportar og vi har difor bestemt oss for å setta ned ei arbeidsgruppe som skal sjå nærare på dette. Vi ynskjer deltaking frå nettverket i arbeidsgruppa og nærare informasjon vil koma etter kvart. Vi har bestemt oss for å nytta stimuleringsmidlar til blant anna ei slik arbeidsgruppe i staden for å ha ein open søknad. På den måten sikrar vi oss at stimuleringsmidlane vert nytta til å løysa nokre av utfordringane nettverket løfta på årsmøtet. Vi ser for oss at arbeidsgruppa rapporterer frå prosessen på årsmøtet i 2023.

I løpet av året vil uhped-skolen/utviklingsprogrammet bli evaluert, og årsmøtet vil få anledning til å ta stilling til dette i 2023.

Vidare ynskjer vi å fortsetja å vera synlege i den offentlege debatten, noko vi starta med i Khrono før sommaren. Lenkje: https://khrono.no/spenninger-nyanser-og-mangfold-i-universitets-og-hogskolepedagogikk/699862.

Nettsida er vår primære informasjonskanal ut til nettverket, så tips gjerne kollegaer om å abonnere på nettsida vår via e-post. Til slutt ynskjer vi dykk ein god oppstart av eit nytt semester!

Mvh,

Styret.

Frå venstre: Anna Mavroudi, Inger Carin Erikson, Robert Isaksen, Leila Ferguson, Patric Wallin, Odd Rune Stalheim, Dag Husebø

Seminar om førstelektoropprykk

Hold av14. september kl.14-15.30 om du er interessert i førstelektoropprykk. Da blir det arrangert et seminar om prosessen rundt og kriteriene for førstelektoropprykk.

Bakgrunnen for seminaret er et prosjekt gjennomført av Katja Hakel (NTNU), Stig Eriksen og Yngve Nordkvelle (HINN) som har hatt som målsetting å avdekke bredden i tolkingen av kriteriene og kartlegge uavklarte områder og misforståelser i prosessen rundt førtelektoropprykk. Resultatene av prosjektet vil kunne bidra til å veilede førstelektorkandidater og økt kvalitetssikring av komitevurderinger.

På seminaret vil prosjektgruppa dele av sine erfaringer og vil være relevant for både førstelektorkandidater, kommisjonsmedlemmer og de som har ansvar for tilrettelegging for opprykk.

Her er Zoomlenke til seminaret

To utlysninger ved SPS, OsloMet

Senter for profesjonsstudier (SPS) har som overordnet mål å bidra til utvikling av profesjonsstudier som kunnskaps- og forskningsfelt, både nasjonalt og internasjonalt.

Mer spesifikt skal senteret videreutvikles som et faglig ledende forskningsmiljø innen profesjonsstudier i Norden, og tilby undervisning på høyt faglig nivå bidra til kompetanseheving innen profesjonsstudier ved OsloMet.

Senteret er et bredt sammensatt forskningsmiljø som studerer profesjoner, profesjonsutøvelse, profesjonsarbeidsmarkeder og profesjonskvalifisering. Spørsmål om det kunnskapsmessige og normative grunnlaget for profesjonell virksomhet står sentralt.

Senter for profesjonsstudier ved OsloMet har for tiden to utlysninger ute. Den ene er en førsteamanuensisstilling i «Knowledge, expertise and the professions». Les mer her.

I tillegg lyser de ut tre åpne stipendiatstillinger der man kan skrive seg inn under en av senterets forskergrupper. Les mer her.

Minner om årsmøte i Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk med frist for påmelding 21.04

blurred in seminar room stock photo

Styret i UH-ped-nettverket ønsker dere velkommen til årsmøte 25.april kl.10.00-17.00 på BI, Oslo. Dagen er delt i to med årsmøte før og et faglig seminar etter lunsj. Det er lagt opp til middag på ettermiddagen for de som ønsker å delta på det. Påmeldingslenke finner du under programmet. Årsmøtet er gratis og lunsj og middag er inkludert.

Program:

09-10: Kaffe og registrering

10 – 12: Årsmøte

12 – 13: Lunsj

13 – 14: Universitetslæreres erfaring med digitalisering i et pedagogisk utviklingsprosjekt

Innlegg fra Inger Therese Øvrum og Siv Merethe Kapstad, les mer i UNIPED.

Kommentar fra styreleder Patric Wallin

Spørsmål og diskusjon fra salen

14 – 14.30: Pause

14.30 – 16: Fra individuell kompetanseutvikling til pedagogisk kulturendring

Hvordan kan vi som UH-pedagoger påvirke kultur for kvalitet på egen institusjon gjennom læringsutbytter og kriterier, både for kompetanseutvikling, opprykk og merittering?

Korte innlegg, gruppediskusjoner og paneldebatt.

16 – 17: Egentid og pause

17 –: Middag på Nydalen Bryggeri

Her er lenke til påmelding! Frist 21.04

Nettverket representerer alle UH-ped-miljøer i Norge og ønsker innspill til saker til årsmøtet. Innspill til saker kan sendes til inger.c.erikson@bi.no. I tillegg ønsker valgkomiteen forslag til nye styremedlemmer, så send gjerne en e-post med kandidater til anne.kristin.ronsen@hvl.no, dagrun.engen@ntnu.no eller sigrid.gjotterud@nmbu.no.

Mvh,

Styret

Position as professor of Educational Sciences specialising in research on higher education at Lund University

Educational Sciences at Lund University

The Department of Educational Sciences was established in 2011 within the Joint Faculties of Humanities and Theology. Its responsibilities include the secondary school subject teacher training programme (both cohesive and supplementary teacher education, KPU) and the graduate school in educational sciences at Lund University. Since 2016, the Department also comprises the Division for Higher Education Development (AHU). AHU has a university-wide remit to conduct educational development work through training in teaching and learning in higher education for teaching staff and research supervisors, development projects in collaboration with various parts of the University, and research.

The department’s research activities cover the history of education, the sociology of schools, school and education research, the teaching profession, subject didactics and research in higher education. Higher education as a research field is multidisciplinary and interdisciplinary in nature and relationships and interactions between the micro, meso and macro levels as well as change processes are of particular interest. AHU’s research covers academic teaching and educational expertise, discourses on academic teaching staff and higher education, organisational development in higher education, educational leadership and the conditions for learning and supervision in research studies. Within the latter two subjects, AHU is a national leader and internationally recognised. At present, three of the department’s twelve doctoral students are working in the field of higher education and the staff at AHU also supervises doctoral students admitted to other higher education institutions.

Duties

The position includes conducting research, leading research collaborations both within the department and with external researchers, nationally and internationally, developing research applications individually and on behalf of the department, actively participating in the department’s joint research activities and supervising doctoral students. Furthermore, the holder of the position is to contribute to AHU’s training in teaching and learning in higher education and to teaching in the first, second and third cycles as well as to take part in educational development work. Administrative duties are also included in the position and the applicant should be prepared to take on academic leadership assignments as necessary.

Read more and apply here