Kvalitetskonferansen 2022, 23.mars ved HINN

Kvalitetskonferansen er en av Høgskolen i Innlandet sine årlige konferanser. I 2022 går konferansen av stabelen onsdag 23. mars med tittelen RE-vurdering i høyere utdanning.

Logo Kvalitetskonferansen 2022

RE-vurdering i høyere utdanning

Tema for årets konferanse er vurdering. Er det mulig å RE- vurdere måten vi tenker om vurdering, slik at vår vurderingspraksis i større grad kan bidra til å fremme studentenes læring? Konferansens bidragsytere vil reflektere over dette, men også dele gode eksempler på hvordan det kan gjøres.

Mer informasjon og påmelding finner du her: Kvalitetskonferansen 2022

Invitasjon til Studien Høyere utdanning sett innenfra – vitenskapelig ansattes erfaringer og refleksjoner

Det finnes allerede nasjonale undersøkelser som inkluderer vitenskapelig ansatte, for eksempel Underviserundersøkelsen og Tidsbruksundersøkelsen. Men det er behov for mer kvalitativ informasjon som kan gi oss mer nyansert kunnskap og et innblikk i noe av det som kan ligge bak de tallene som presenteres fra nasjonale spørreundersøkelser. Det er viktig med kunnskap om høyere utdanning sett fra de vitenskapelig ansattes ståsted, ikke minst i en tid der en tillitsreform og diskusjonen om ytringsfrihet er på dagsordenen.

På Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er det nå igangsatt en kvalitativ studie der vitenskapelig ansatte fra hele Norge inviteres til å delta. Studien har tittelen Høyere utdanning sett innenfra – vitenskapelig ansattes erfaringer og refleksjoner (forkortet HU-viten). Du finner mer informasjon på studiens nettside. Der finner du også en informasjonsvideo som det tar ca. 2 minutter å se. I Khrono 12.1.22 er det et intervju der du også kan lese mer om studien. Målet med studien er å få mer kunnskap om hva som preger arbeidet for vitenskapelig ansatt i høyere utdanning. Vi ønsker å få frem de ansattes «stemmer» for å ha grunnlag for å diskutere høyere utdanning også med utgangspunkt i de vitenskapelig ansattes egne erfaringer og refleksjoner.

Vi vil med dette invitere deg til å delta i studien. Vi ber deg om å svare på dette nettskjemaet. Det består først av noen få bakgrunnsvariabler som det tar under 1 minutt å svare på. Så ber vi deg om å skrive en tekst der du med egne ord beskriver det som preger arbeidet i høyere utdanning. Du bestemmer selv hva du vil legge vekt på innenfor denne tematikken, hvor mye du vil skrive, hvor lang teksten skal være og hvilken form den skal ha. Skjemaet er anonymt, og det innhentes ikke personidentifiserende opplysninger i skjemaet, så ingenting av det du skriver kan spores tilbake til deg eller din arbeidsplass. 

Vi håper du tar deg tid til å svare og til å skrive en tekst.

Vi ber deg om å svare innen 1.3.22.

Når du snakker med kollegaer som ikke har fått invitasjon til å delta, må du gjerne dele denne informasjonen med dem eller dele lenken til nettsiden https://blogg.usn.no/hu-viten/  sånn at så mange som mulig får invitasjon til å delta. På nettsiden er det også engelsk invitasjon og engelsk nettskjema til engelsktalende kollegaer. 

Har du noen spørsmål, ta gjerne kontakt med prosjektleder Hilde Larsen Damsgaard på mail hilde.damsgaard@usn.no.

Årsmøte i UH-ped-nettverket 25.april

blurred in seminar room stock photo

Styret i UH-ped-nettverket ønsker dere velkommen til årsmøte 25.april kl.10.00-17.00 på BI, Oslo. Dagen er delt i to med årsmøte før og et faglig seminar etter lunsj. Det er lagt opp til middag på kvelden for de som ønsker å delta på det. Nærmere informasjon med program og påmelding kommer.

Nettverket representerer alle UH-ped-miljøer i Norge, og ønsker dine innspill både til saker til årsmøtet og saker styret kan jobbe med i neste styreperiode. Innspill til saker kan sendes til inger.c.erikson@bi.no. I tillegg trenger valgkomiteen forslag til nye styremedlemmer, så send gjerne en e-post med kandidater til anne.kristin.ronsen@hvl.no, dagrun.engen@ntnu.no eller sigrid.gjotterud@nmbu.no.

Hver institusjon har én stemme i nettverket. Vi ber om at alle kontaktpersoner på forhånd avklarer hvem som skal stemme for sin institusjon og sender en egen e-post med informasjon om dette til inger.c.erikson@bi.no. Merk e-posten Stemmeberettiget årsmøte 2022. 

Mvh,

Styret

Postdoktor – Utdanningskvalitet i høgare utdanning-sektoren ved OsloMet

Ved Senter for profesjonsstudier (SPS) er det ledig ei treårig stilling som postdoktor knytt til eit følgjeforskingsprosjekt for Den Gode Studentopplevelsen (DGS). DGS er ei strategisk satsing ved OsloMet med det overordna formålet å styrkje studentane si oppleving av utdanningskvalitet. Det er oppretta eit formativt følgjeforskingsprosjekt for DGS (EVA-DGS) der forskarar frå SPS og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) deltek. Hovudføremålet med følgjeforskingsprosjektet er å bidra til at DGS når målsetjingane sine ved å hente inn og analysere relevant dokumentasjon i nært samarbeid med aktørar som er knytte til DGS. Følgjeforskingsprosjektet skal òg bidra til den internasjonale forskingsfronten gjennom publikasjonar som tek opp ulike aspekt ved utdanningskvalitet i universitets- og høgskulesektoren.

Vi søkjer kandidatar som er interesserte i utdanningskvalitet i høgare utdanning, og som vil utvikle forskarkarrieren sin vidare saman med ei dynamisk og hyggjeleg gruppe forskarar. Relevante tematiske innfallsvinklar på eit postdoktorprosjekt kan vere:

  • Studentinvolvering i utvikling av utdanningskvalitet
  • Bruk av studentundersøkingar i vidareutvikling av utdanningskvalitet
  • Organisatoriske og institusjonelle perspektiv på utdanningskvalitet
  • Bruk av digitale verktøy i vidareutvikling av utdanningskvalitet

Du må utvikle eit prosjekt for postdoktorperioden som skal bidra til det overordna følgjeforskingsprosjektet.

Postdoktoren vil vere ein del av forskingsgruppa Profesjonskunnskap og kvalifisering ved Senter for profesjonsstudier.

Se mer her: https://www.oslomet.no/om/ledige-stillinger/postdoktor-utdanningskvalitet-i-hoegare-utdanning-sektoren

Job vacancies for a postdoc and PhD candidate in collaborative learning analytics project at UiO

Photo by Pixabay on Pexels.com

Postdoc and PhD positions in the area of collaborative and learning analytics open at the University of Oslo (UiO), Norway, in the project TeamLearn – ‘Teamwork analytics for training collaborative problem solving in professional higher education’. TeamLearn is a four-year research project funded by the Research Council of Norway but with a highly international team of expert researchers. The project examines how digital technologies, multimodal learning analytics and automated feedback can be employed to study collaborative problem solving and team-based learning in higher education. The project will develop a multimodal learning analytics dashboard (MAD), which visualizes multimodal data as feedback on the team activities.

The postdoctoral fellow is expected to contribute to the TeamLearn project by researching students’ collaborative problem solving and how team-based learning can be guided through use of automated feedback facilitated by the multimodal analytics dashboard. Of particular interest are questions related to social and/or cognitive aspects of team-based learning, indicators of collaborative problem solving processes that are measurable through learning analytics and ways of integrating and visualizing multimodal data streams to generate feedback on student collaboration during team-based learning. The position is for 3 years (with possibility for prolongation), at the Department of Education at UiO. More about the position and how to apply: https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/217312/postdoctoral-fellow-teamlearn

The PhD project should overall contribute to a better understanding of team-based learning supported by automated feedback and multimodal analytics dashboards. It could focus , for example, students’ collaborative problem solving in a disciplinary domain, ways of generating and making use of feedback through learning analytics dashboards, or learning designs entailing learning analytics enhanced team-based learning. This is a paid phd appointment for 4 years, at the Department of Education at UiO. More about the position and how to apply: https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/217307/research-fellow-teamlearn

TEMASEMINAR ONSDAG 9.MARS: kollegialisme og managerialisme

Styret i UHped-nettverket inviterer med dette til et nytt digitalt temaseminar onsdag 9. mars, kl. 12.00 – 13.00.

unsplash.com

I vårt andre temaseminar, ønsker vi å holde tak i og forlenge diskusjoner som foregikk på forrige temaseminar om organisatorisk plassering av UHped-miljøene i sektoren. Denne gang vil vi ta med oss begrepene kollegialisme og managerialisme som førsteamanuensis Ådne Danielsen innledet med, inn i en diskusjon om roller og ansvar for utdanningskvalitet- Her er lenke til Danielsen sitt innlegg fra det første temaseminaret.

Vi vil i seminaret spør hvordan UH-Pedagogens og UH-Pedagogikk-miljøenes arbeid med utdanningskvalitet er plassert i spennet mellom styring, kontroll, tillit og autonomi.

Seminaret innledes med en dialog mellom Ådne Danielsen og styret i UHPed-nettverket om hvordan vi kan tydeliggjøre grenseoppganger mellom managerialisme og kollegialisme for UHPedagogikk som vitenskapsområde og vitenskapelige praksis før vi åpner for en diskusjon blant deltakerne.

Her er lenke til Zoom: https://binorwegianbusinessschool.zoom.us/j/67495154935?pwd=Y0pCVU1nVXBaSHFvZ0Z1NGpRNnRVQT09

Velkommen!

Utdanningskonferansen: Utdanningskvalitet i endring – mellom realiteter og idealer 

Velkommen til digital konferanse ved UiT Norges arktiske universitet 7.–8. februar 2022.

Utdanningskonferansen Utdanningskvalitet i endring – mellom realiteter og idealer 7. og 8. februar 2022 i  regi av Result, UiT Norges arktiske universitet er digital!

På konferansen vil vi diskutere og dele erfaringer om kvalitet i høyere utdanning. Tema som belyses er: Hva har økt nasjonalt og lokalt fokus på utdanningskvalitet ført til for studenter, for undervisere og for utdanningsledere som jobber med utvikling og styrking av undervisning og læring? Hvordan kan vi identifisere utfordringer og finne mulige løsninger, og hva kan vi lære av hverandre?

Prorektor for utdanning, Kathrine Tveiterås, åpner konferansen. Deretter vil flere spennende forskere bidra med presentasjoner om ulike aspekter ved utdanningskvalitet, – i tillegg vil det bli mulighet for erfaringsutveksling og diskusjon om ulike praksiser for kvalitet i utdanning. Du kan lese hele programmet her:  utdanningskvalitet-konferanse2022 | Utdanningskonferansen i Tromsø 2022 (uit.no)

Målgruppen for konferansen er undervisere og forskere med interesse for kvalitetsarbeid, utdanningsledere og faglig/administrativt ansatte med ansvar for kvalitet i utdanninger. 

Frist for påmelding er 2. februar 2022, påmeldingen gjør du er: Påmelding | utdanningskvalitet-konferanse2022 (uit.no) Konferansen er gratis. Velkommen som deltaker!

Jolahelsing frå styret

Photo by Candis Hidalgo on Pexels.com

I haust har styret hatt møte ein gong i månaden med varierte oppgåver. Nokre av oppgåvene dreiar seg om oppfylging og drift av ulike tiltak retta mot sektoren. Andre områder vi har vore interessert i er å få i gang ulike aktivitetar som kan skapa engasjement og auka samhold og nettverk blant UH-pedagogar. Vi vil her trekka fram temaseminaret vårt om organisatoriske faktorar knytt til utdanningsverksemda i sektoren som mange møtte fram på. Interessa for slike møtepunkt verkar å vera stor, så dette er noko vi vil fortsetja med i det nye året. Vil vil samstundes be dykk om å halda av 25.april som er datoen vi har satt for årsmøtet 2022.

På tampen av året vil vi takka medlemane for engasjementet og arbeidet de legg ned i UH-pedagogikken og ynskja dykk alle ei riktig god jul og godt nyttår. Vonar de får nokre fine rolege dagar med gode opplevingar og at de held dykk friske.

Mvh, Patric Wallin, Inger Carin Erikson, Dag Husebø, Hege Hermansen, Robert Isaksen, Leila Ferguson og Odd Rune Stalheim

Læringsfestivalen 2022

Læringsfestivalen skal inspirere, motivere og syne gode, nye og spennande tilnærmingar til undervising og læring i universitets- og høgskulesektoren.

Bli med å skape Læringsfestivalen 2022 på NTNU! Sammen vil vi utvikle kunnskapsbasert undervisning, læring og vurdering. Du kan bidra ved å dele erfaringer, refleksjoner og kunnskap om studentenes læring og din egen undervisning.  

På Læringsfestivalen kan du både inspirere og bli inspirert gjennom spennende tilnærminger til undervisning og læring. Læringsfestivalen er en møteplass der undervisere og engasjerte i utdanning utveksler kunnskap, erfaringer og forskningsresultater. Du kan også knytte kontakter og etablere nettverk for videre samarbeid.

Hva engasjerer deg for tiden? Hva rører seg i ditt miljø? Læringsfestivalen skal handle om det dere er opptatt av.

I tillegg ønsker vi ekstra oppmerksomhet rundt temaene bærekraft, vurdering og digitalisering.  

Hva vil det si for en utdanningsinstitusjon å være bærekraftig? Kan det innebære noe mer enn færre flyreiser? Hvordan kan vi lykkes med å utnytte vurdering til læring, slik at den får verdi ut over rangering og diskvalifisering? Hva har de siste to årene med påtvunget digitalisering lært oss om undervisning, læring og vurdering?

Les mer her: Invitasjon til bidrag

Førsteamanuensis/førstelektor i høgskulepedagogikk

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en fast stilling i 100%  som førsteamanuensis/førstelektor ved Avdeling for utvikling av læring og undervisning

Stillinga inngår i einingas kjernestab og vil ha kontor ved eit av våre fem campus i Bergen, Stord, Haugesund, Sogndal eller Førde. Det må påreknast noko reising.

Fagområdet for stillinga er universitets- og høgskulepedagogikk. Dette vil mellom anna innebere ulike aktivitetar knytt til nytt meritterings- og kvalifiseringssystem, systematisk arbeid med utdanningskvalitet og strategiske søknadar m.a. i samband med utlysning av status som Senter for framifrå undervisning (SFU). Den som vert tilsett vil både undervise, rettleie og forske innanfor fagområdet

Les meir her