Ressurser

Her er lenker til viktige nasjonale og internasjonale ressurser og organisasjoner:

UH-aktører

Universitets- og høgskolerådet (UHR)

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er det viktigaste samarbeidsorgan for norske universitet og høgskolar og skal bidra til utviklinga av Noreg som ein kunnskapsnasjon på høgt internasjonalt nivå.

UHR skal være ein sentral premissleverandør til Storting og regjering og ein viktig utdannings- og forskingspolitisk aktør.


Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT)

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga) er eit fagleg uavhengig organ under Kunnskapsdepartementet med eit eige styre som øvste vedtaksorgan.

NOKUT har som hovudoppgåve å dokumentere og informere om tilstanden i høgare utdanning, fagskuleutdanning og godkjent utanlandsk utdanning.


Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (DIKU)

Diku, tidligare Norgesuniversitetet NUV, skal styrke kvaliteten i norsk utdanning. Vi fremmer utvikling og nyskaping, internasjonalt samarbeid og digitale læringsformer. Diku er eigd av Kunnskapsdepartementet og arbeider i tillegg for Utanriksdepartementet, Europakommisjonen og Nordisk ministerråd. Diku forvaltar ei rekke nasjonale og internasjonale insentivordningar som skal fremme kvalitet i universitet, høgskular og fagskular. Diku skal også styrke kvalitet og relevans i grunnopplæringa ved hjelp av internasjonale program og ordningar. 


Publiseringskanaler

Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk er eier av Uniped.

Uniped – Tidsskrift for universitets- og høgskolepedagogikk

Uniped publiserer forskning som belyser kvaliteten på utdanning, læring og undervisning ved universiteter og høgskoler. Tidsskriftet har som mål å ha et omfattende innhold der ulike disipliner og profesjoner er representert. Uniped-lesere inkluderer forskere og undervisere fra alle disipliner innen høyere utdanning. Artiklene er hovedsakelig på norsk, men det publiseres også bidrag på dansk, svensk og engelsk.

Uniped er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang og uten krav til betaling av behandling eller publisering. Tidsskriftet er rangert på nivå 1 i UHR sin liste over godkjente akademiske publiseringskanaler. Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget med støtte fra Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap.

Uniped publishes research that sheds light on education quality, learning and teaching at universities and university colleges. Articles are mainly conceptual, empirical and practice-based, and we also publish reviews of new, relevant book releases.

Uniped is an open access scholarly journal. As such, it is freely available online, and published only in digital format. Uniped aims to have an extensive content where different disciplines and professions are represented. Articles are peer reviewed by researchers outside the editorial board, and the journal is rated at level 1 in the Norwegian Association of Higher Education’s list of approved academic publication channels.


Nordic Studies in Education

Nordic Studies in Education publishes articles, information and debate on subjects within, and of relevance for, education in the Nordic countries. In particular, the journal focuses on Nordic dimensions of education. Through peer reviewed research articles, through debate, and through information on current issues, educational problems are presented from various points of view.

The journal is a source of information on the various Nordic research environments, and a source of information for publications, conferences and other events. Its target audiences are researchers, educators at different levels, and readers with a general interest in the field of education.


International Journal for Academic Development

The International Journal for Academic Development (IJAD) is the journal of the International Consortium for Educational Development. The purpose of IJAD is to enable academic/educational/faculty developers in higher education across the world to exchange ideas about practice and extend the theory of educational development, with the goal of improving the quality of higher education internationally.

The editors welcome submissions of articles, reflections on research, reflections on practice, and book reviews. Contributions should explore the wider implications for academic/educational developers by both drawing on and connecting back to the literature.


Yliopistopedagogiikka – Journal of University Pedagogy


Internasjonale nettverk

ICED International Consortium for Educational Development

The Nordic-Baltic Network for Educational Developers

DUN Dansk Universitetspædagogisk Netværk (Danish Network for University Education)

PEDA-forum The Finnish Network for Developing University Teaching

Iceland Kennslumiðstöð Háskóla Íslands

SwED-Net Swedish Network for Educational Development in Higher Education

ENED Estonian Network for Educational Development

Reklame