Minner om fristen på Invitasjon til å bidra i bokprosjekt om UH-pedagogikk 1.desember

Det norske UHped-nettverket har tatt mål av seg om å utarbeide en felles bok om UH-pedagogikk som vitenskapsområde i Norge. Boken tar sikte på både å si noe om grunnlagstenkning og fremvekst av UH-pedagogikk nasjonalt, og samtidig vise til “state of the art” og den bredden av forskningsvirksomhet og ny kunnskap som er under utvikling. Bokens foreløpige tittel er: Det universitets- og høgskolepedagogiske vitenskapsområdet i Norge – fremvekst, grunnlagstenkning og “state of the art”.

Målgruppe for boka vil være alle som arbeider med eller er interessert i UH-pedagogikk i Norge, politikkutformere og studenter. Redaktørene ønsker at boka favner bredt både tematisk og institusjonelt, og har fokus på undervisning og læring innenfor hele spennet av de disiplin- og profesjonsfag vi finner i høyere utdanning i dag.

Boken vil bestå av to deler. I tilknytning til del 1 har redaktørene tatt kontakt med et knippe sentrale aktører på feltet og utfordret vedkommende til å skrive frem historiske og idéhistoriske perspektiver, peke på utdanningsreformer relevante for fremveksten av UHpedagogikken, forestå kunnskapsoppsummerende tekster, og peke på grunnlagstenkning rettet mot læringssyn, fagfelle-, vurderings- og veiledningstenkning.

For bokens del 2, inviteres det åpent til å bidra med kapitler som springer ut av forsknings- og utviklingsprosjekter i Norge med UH-pedagogisk relevans. Her vil vi akseptere bidrag som både viser hva ulike UH-Ped-miljøer har utviklet av ny kunnskap og praksis på området, men også bidrag fra kollegaer som kan gi ny kunnskap om det å undervise og veilede i høyere utdanning innenfor andre fag og vitenskapsområder. Særlig er tverrinstitusjonelle bidrag og samarbeid ønskelig.

Alle kapitlene i boken vil behandles og ses som selvstendige vitenskapelige artikler. Disse vil bli fagfellevurdert av eksterne “blind reviewers”, i tillegg til redaktørene.

Vi har allerede inngått en intensjonsavtale med Cappelen Damm Akademiske om en Open Access-utgivelse som dekkes kostnadsmessig av det norske UHPed-nettverket.

Plan for videre arbeid med boken:

Alle interesserte medlemmer i UH-ped-nettverket, og andre kollegaer opptatt av å utvikle ny forskningsbasert kunnskap om undervisning og læring i høyere utdanning, inviteres til å sende inn abstrakt. Vi oppfordrer også Ph.d.-studenter interessert i vitenskapsområdet og tematikken til å bidra. Frist 1. desember 2022.

I forbindelse med invitasjonen til å bidra med kapitler i boken UH-pedagogikk arrangerer vi mandag 7.november temaseminar kl.12-13. På temaseminaret vil vi fortelle litt mer om hva vi tenker om bokprosjektet, og det vil bli tid til å diskutere ideer man har for kapitler, stille spørsmål og komme med innspill. Vi ønsker alle velkomne til temaseminaret, og tips gjerne en kollega også om å delta. Zoomlenke: https://binorwegianbusinessschool.zoom.us/j/62204510711?pwd=aEFpOHU1ZWRHUXhkTVFqdWRRQkpiZz09

Krav til abstrakt er følgende:

 • Det skal være på ca. 1½ side (ca. 500 ord), pluss noen sentrale referanser (5 – 6)
 • Det skal gi en klar beskrivelse av artikkelens tema eller problemstilling, hovedinnhold og struktur og betydning for UH-pedagogikk som vitenskapsområde eller det å forstå hva undervisning og læring i høyere utdanning innebærer
 • Innholdet må være i samsvar med bokas overordnete hensikt
 • Abstraktet skal sendes til dag.husebo@uis.no innen 1. desember. 2022

Abstraktene vil bli vurdert av redaktørgruppa for boka i første omgang. Tilbakemelding på abstraktet gis innen medio januar 2023.

I løpet av Januar 2023, sender redaktører ut forfatterveiledninger og beskriver videre fremdrift mot full tekst. Første grovutkast til artikkel (ca. 1500 – 3000 ord) leveres redaksjonen innen 1. april 2023.

Mai 2023, og i tilknytning til årsmøtet i UHped-nettverket, foregår et to dagers skriveseminar av tekster «in the making», hvor manusforfattere fungerer som fagfeller for hverandre.

Innen utløpet av juni – august 2023, blir eksterne fagfeller invitert til å lese ferdige manuskripter.

Mot slutten av september 2023, går manuskripter til fagfellevurdering.

Fra oktober – desember 2023, foregår fagfellevurderinger og bearbeidelser av manuskriptene.

Januar 2024, skriver redaktørene sitt innledningskapittel, og særlig inviterte lesere (studenter og gjerne også politikkutformere) skriver sine avsluttende kommentarer og betraktninger.

Fra februar 2024, jobber forlaget og redaktørene med ferdigstillelse av den endelige utgivelsen.

Mai 2024 lanseres boken på nasjonal UHped-konferanse, i tilknytning til årsmøtet i UHPed-nettverket.

Vi gleder oss til spennende abstrakts og en viktig bok!

Med vennlig hilsen

Styret

Reklame

Invitasjon til deltagelse i en studie på hvordan undervisere deler SoTL med studenter

We are a team of researchers in Canada, the US, the UK, and Norway who are researching how faculty and staff currently share SoTL with students. We are using Maurer et als., 2021 model of knowledge mobilization of SoTL with students (as dissemination, translation, or co-creation) as our framework to investigate the practice and explore how this can be extended. 

We are inviting you to participate in a 45-minute interview with a member of our research team where you will be asked questions about the various ways in which SoTL can be shared with students, your motivations for doing this, and any barriers that might prevent you (or others) doing so. We are keen to speak with faculty, staff, researchers, and teaching assistants who either conduct or use SoTL to inform their work with students. 

You can find more information in the consent form below. 

Should you wish to participate in this study, please fill out the google form listed here so that we can set up a date and time for an interview with a member of our research team. We are conducting interviews between July 10th and September 30th 2022. Please be advised you will need a working camera, microphone, and computer to complete the interviews.

We encourage you to forward this invitation to people whom you think might be interested in participating in this study as well. Thank you for your consideration. If you have any further questions about the study, please contact the P.I, Dr. Cherie Woolmer, at cwoolmer@mtroyal.ca 

On behalf of the research team

Odd Rune Stalheim, Høgskolen i Innlandet

Workshop om UHPed moduler 13.10 i Trondheim

Nasjonalt samarbeid om universitetspedagogiske moduler

Uavhengig av hverandre er det nå flere i sektoren som jobber med å modulisere universitetspedagogiske tilbud, og vi gjør det på litt ulike måter. Slike moduler kan enten inngå i den pedagogiske basiskompetansen, eller være påbyggingsmoduler som kan brukes i et videre karriereløp, eller gi deltakerne det kompetansepåfyllet de trenger for å fylle nye roller.

Men hva med å samarbeide og utveksle erfaringer og deltakere, tenkte noen. Et initiativ til samarbeid ble dratt i gang, og tirsdag 13.oktober 9:00-14:00 inviteres alle som jobber med moduler i universitetspedagogikk til et møte i Trondheim (det vil også være mulig å delta virtuelt).

Formålet med dette møtet er å drøfte kriterier for moduler som kan tas på tvers i sektoren, slik at vi får en felles standard for slike moduler. Vi ønsker også å kartlegge hva som allerede finnes av moduler i sektoren, og hvordan disse brukes.

NTNU ved Patric Wallin og Marte Bratseth Johansen er vert for møte, og initiativtaker Petter Mathisen fra UiA holder i programmet for dagen. UHPED-nettverket støtter initiativet og styret vil være godt representert i Trondheim. 

Ønsker du å delta? Fyll ut denne påmeldingen. Møtet arrangeres etter selvkostprinsippet. Det vil være mulig å komme dagen før, for felles middag og sosialisering.

https://nettskjema.no/a/163587

Program for dagen kommer senere. Vi starter 9:00 og er ferdige senest 14:00

Påmelding: Nasjonale utviklingsprogrammet for UH-pedagoger

Vi inviterer til det første nasjonale utviklingsprogrammet for UH-pedagoger

Målgruppen for kurset er vitenskapelige ansatte med stilling/arbeidsoppgaver knyttet til UH-pedagogiske enheter ved nettverkets medlemsinstitusjoner. Andre kandidater kan vurderes ut fra spesielle behov ved institusjonen. Intensjon og hensikt med utviklingsprogrammet vil være å:

 • Utvikle deltakernes faglighet, selvstendighet og trygghet i rollen som UH-pedagog
 • Bidra til bevissthet rundt rollen i samspill med omgivelsene (kolleger-institusjon-politiske myndigheter-litteratur)
 • Utforske rollens handlingsrom og muligheter for strategisk arbeid
 • Utvide deltakernes teoretiske og praktiske repertoar innen undervisning og veiledning
 • Utvikle kritisk refleksjon rundt egen rolle og funksjon
 • Gjøre deltakerne i stand til å utvikle rollen som UH-pedagog og det universitetspedagogiske feltet videre.

Programmet vil bli gjennomført med tre samlinger som alle går over to og tre dager. Samlingene vil foregå på Gardermoen og datoene er satt til:

 • Samling 1: 16.-18. februar 2021
 • Samling 2: 27.-28. april 2021
 • Samling 3: 26.-27. oktober 2021

Mellom samlingene vil deltagergruppene møte kursholderne i nettmøter.I løpet av programmet vil deltagerne arbeide med et utviklingsprosjekt relatert til egen praksis. Dersom det viser seg å bli flere søkere enn plasser, vil styret fordele plassene mellom institusjonene.

Fasilitatorer i programmet er:

 • Ragnhild Sandvoll, UiT
 • Petter Mathisen, UiA
 • Marte Johansen, NTNU
 • Patric Wallin, NTNU
 • Anne Kristin Rønsen, HVL
 • Maike Luimes, Høgskolen Kristiania

Søkeren må selv dekke reise og opphold. Som årsmøtet i 2020 oppsummerte har vi behov for langt flere kolleger innenfor fag- og forskningsfeltet UH-pedagogikk. Vi håper derfor dette tilbudet vekker interesse.

Påmeldingsskjema finner du her.

Søknadsfrist 15.september