Ledig stilling som Førsteamanuensis knyttet til Pedagogisk utviklings- og læringssenter (PULS) Høgskolen i Østfold

Ved Høgskolen i Østfold – Pedagogisk utviklings- og læringssenter (PULS) er det ledig en fast stilling som Førsteamanuensis

Søknadsfrist: 14. oktober 2019

Reklamer

Utlysning av UHped-nettverksmidler som støtte til evaluering av meritteringsordninger

UH-ped-nettverket ønsker å stimulere til økt forskningsaktivitet og bruk av nettverkets stimuleringsmidler, med særlig fokus på temaene dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse og/eller utvikling og implementering meritteringsordninger ved ulike institusjoner. Det lyses nå ut stimuleringsmidler for utvikling av prosjektskisser/-søknader, med frist 15. oktober 2019. Stimuleringsmidlene er primært tenkt som grunnlag for å inngå i samarbeidsprosjekter der institusjoner sammenlikner og deler erfaringer knyttet til de meritteringsordningene som innføres. Samarbeid rettet mot praksisfeltet, dvs. innføring, implementering og arbeidsdeling mellom institusjoner oppfordres spesielt til å søke. 

Hvem kan søke

Ansatte ved institusjoner som er medlemmer i UH-ped nettverket og som er direkte involvert i utvikling, implementering og evaluering av meritteringsordninger ved egen institusjon. Søknaden må involvere minst to medlemsinstitusjoner.

Formål

Stimuleringsmidlene skal gå til å utvikle prosjektideer som er relevante for å dokumentere og evaluere erfaringer med implementering av ulike meritteringsordninger. Midlene kan benyttes til å utvikle evalueringsstrategier, etablere og videreføre samarbeid mellom institusjoner, legge opp til dokumentert erfaringsdeling av utprøvde meritteringsordninger og om mulig legge opp til søknader/søknadsideer for nasjonalt eller lokalt finansierte forskningsprosjekter. Et vesentlig formål er å utvikle samarbeid på tvers av utdanningsinstitusjoner som kvalifiserer som FoU-prosjekter.

Økonomisk støtte

Midlene kan disponeres i 2020.

Det kan søkes om økonomisk støtte på inntil 50.000,- kr. for å dekke kostnader i forbindelse med samarbeid på tvers av miljøer og institusjoner. Midlene skal benyttes til aktiviteter/utstyr som bidrar til utvikling av prosjektinitiativ der innføring og erfaring av meritteringsordninger dokumenteres. Dette kan for eksempel være kostnader knyttet til:

 •  Workshops
 •  Relevant materiale/utstyr
 •  Innkjøp av tjenester
 •  Studietur (besøke potensielle samarbeidspartnere, modellprosjekter)
 •  Invitere potensielle samarbeidspartnere
 •  Pilotstudier
 •  Forskningsassistanse til forberedende arbeid

Søknaden skal inneholde

 • Kort beskrivelse av og faglig begrunnelse for planlagte meritteringstiltak ved gjeldende institusjoner 
 • Oversikt over relevante forsknings- og utviklingsprosjekter søkere har hatt ansvar for eller deltatt i de siste 5 årene
 • Kort skisse av prosjektet (max 2 sider)
 • Budsjett og aktivitetsplan
 • Planlagte partnere 
 • Eventuelle planer om å søke aktuelle utlysninger / ekstern finansiering

Vurderingskriterier

Søknadene vil bli vurdert i forhold til tematisk relevans (merittering), prosjektets gjennomføringsevne og potensiale for videreutvikling og/eller spredning av resultater til nettverkets medlemmer og medlemsinstitusjoner.

Søknadsfrist

Søknadsfrist 15. oktober 2019. Søknadene sendes til nettverkets styre v/ leder Anne Kristin Rønsen (Anne.Kristin.Ronsen@hvl.no) med «Stimuleringsmidler» i emnefeltet.

Invitasjon til workshop

For søkere innen fristen vil styret kunne fasilitere et samarbeidsseminar for erfaringsdeling mellom miljøene dersom ønskelig. 

ICED 2020 «The Future-Ready Graduate» – First Call OPEN

The next ICED conference, ICED 2020, will be held in Zurich, Switzerland from 15-18 June 2020. The theme of the conference is “The Future-Ready Graduate”. For information see http://iced2020.ch/.
The First Call will close on 17 November 2019. There will be a Second Call, but submitters are strongly encouraged to answer the First Call to avoid disappointment if presentation slots fill up, and to take advantage of cheaper early bookings of flights and accommodation for this timely and important conference.

We look forward to receiving your abstract submissions for one of the following presentation formats:

 • Presentations for parallel sessions (30 minutes)
 • Workshops (90 minutes)
 • Panel discussions (90 minutes)
 • Posters

For conference sub-themes, further information on the submission process and the submission link please see http://iced2020.ch/call/ .

Konferanse: Forskning om högre utbildning 2021

Varmt välkommen till konferensen Forskning om högre utbildning vid Örebro universitet den 1920 maj 2021!

Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet och tidskriften Högre utbildning har äran att inbjuda till den andra konferensen på temat Forskning om högre utbildning som går av stapeln den 19–20 maj 2021 i Örebro.

Initiativtagare till konferensen var Lunds universitet som våren 2018 anordnade ett unikt tillfälle för samverkan lärosäten emellan för att stärka forskningsfältet inom området högre utbildning i Sverige. Vi uppmanar nu alla som vill vara med och fortsätta forma fältet att spara datumet.  Året ut tar vi gärna emot förslag på special interest groups (SIGs), teman, nyckeltalare eller andra inslag som skulle skapa goda förutsättningar för samtal och samarbete under konferensen: fhu2021@oru.se.

Möjlighet till nätverksmöten och förkonferenser i anslutning till konferensen kommer att finnas. Call for papers släpps den 15 mars 2020.  Sprid gärna datumet inom era organisationer, institutioner, enheter och nätverk.

Information om konferensen kommer löpande att publiceras på www.oru.se/forskningomhogreutbildning  Vi ser fram emot att få välkomna många av er till Örebro i maj 2021! Varma hälsningar Kristin för arrangörsgruppen

ICED conference 2020 – pre-conference workshops

Dear ICED networks,

We are the organisers of the next ICED conference, ICED 2020, to be held in Zurich, Switzerland from 15-18 June 2020. The theme of the conference is “The Future-Ready Graduate”. For preliminary information see http://iced2020.ch/ .

We are now soliciting submissions for pre-conference workshops, to be held on 15.6.2020. May we ask for your help? We would be grateful if you could approach people from your network who have a reputation for giving solid, practical workshops on educational development topics that interest the members of your network, and invite them to submit abstracts for pre-conference workshops at ICED 2020.

Details:

 • Date of pre-conference workshops: Monday 15.6.2020. Length: 3.5 hours (90 minutes + 30-minute coffee break + 90 minutes). Full-day (6-hour) workshops will also be considered.
 • Content: Pre-conference workshops are intended as professional development for educational developers and must address an educational development theme. They must feature active participant involvement and outcomes / take-home messages which participants can apply at their own institutions.
 • To include in the submission:
  1. A short biography of the submitter
  2. A nomination from the chair of the submitter’s ICED network
  3. An abstract (400 words maximum; no images or graphs) outlining the aim and content of the workshop
  4. A bibliography (200 words maximum, main sources only)
  5. A facilitation plan (200 words maximum; bullet points acceptable)
 • Deadline for submissions: 1 September 2019
 • Announcement of acceptance/rejection: 16 September 2019
 • Submissions, including abstracts and accompanying documents, should be sent as Word files to katherine.hahn@let.ethz.ch.

Please note that pre-conference workshop presenters will not receive an honorarium, but they will receive lunch and may attend a second workshop on the pre-conference day at no charge. If they wish to attend the main conference (which starts with a welcome event on the evening of 15 June 2020) they must register for it.

Thank you very much for passing this on to suitable persons in your network. We look forward to a very interesting pre-conference day!

Sincerely, (On behalf of the ICED 2020 organisation committee) Katherine Hahn