FORLENGET til 15.3.2020: Utlysning av UHped-nettverksmidler som støtte til evaluering av meritteringsordninger

UH-ped-nettverket ønsker å stimulere til økt forskningsaktivitet og bruk av nettverkets stimuleringsmidler, med særlig fokus på temaene dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse og/eller utvikling og implementering meritteringsordninger ved ulike institusjoner. Det lyses nå ut stimuleringsmidler for utvikling av prosjektskisser/-søknader, med frist 6. januar 2020. Stimuleringsmidlene er primært tenkt som grunnlag for å inngå i samarbeidsprosjekter der institusjoner sammenlikner og deler erfaringer knyttet til de meritteringsordningene som innføres. Samarbeid rettet mot praksisfeltet, dvs. innføring, implementering og arbeidsdeling mellom institusjoner oppfordres spesielt til å søke. 

Hvem kan søke

Ansatte ved institusjoner som er medlemmer i UH-ped nettverket og som er direkte involvert i utvikling, implementering og evaluering av meritteringsordninger ved egen institusjon. Søknaden må involvere minst to medlemsinstitusjoner.

Formål

Stimuleringsmidlene skal gå til å utvikle prosjektideer som er relevante for å dokumentere og evaluere erfaringer med implementering av ulike meritteringsordninger. Midlene kan benyttes til å utvikle evalueringsstrategier, etablere og videreføre samarbeid mellom institusjoner, legge opp til dokumentert erfaringsdeling av utprøvde meritteringsordninger og om mulig legge opp til søknader/søknadsideer for nasjonalt eller lokalt finansierte forskningsprosjekter. Et vesentlig formål er å utvikle samarbeid på tvers av utdanningsinstitusjoner som kvalifiserer som FoU-prosjekter.

Økonomisk støtte

Midlene kan disponeres i 2020.

Det kan søkes om økonomisk støtte på inntil 50.000,- kr. for å dekke kostnader i forbindelse med samarbeid på tvers av miljøer og institusjoner. Midlene skal benyttes til aktiviteter/utstyr som bidrar til utvikling av prosjektinitiativ der innføring og erfaring av meritteringsordninger dokumenteres. Dette kan for eksempel være kostnader knyttet til:

 •  Workshops
 •  Relevant materiale/utstyr
 •  Innkjøp av tjenester
 •  Studietur (besøke potensielle samarbeidspartnere, modellprosjekter)
 •  Invitere potensielle samarbeidspartnere
 •  Pilotstudier
 •  Forskningsassistanse til forberedende arbeid

Søknaden skal inneholde

 • Kort beskrivelse av og faglig begrunnelse for planlagte meritteringstiltak ved gjeldende institusjoner 
 • Oversikt over relevante forsknings- og utviklingsprosjekter søkere har hatt ansvar for eller deltatt i de siste 5 årene
 • Kort skisse av prosjektet (max 2 sider)
 • Budsjett og aktivitetsplan
 • Planlagte partnere 
 • Eventuelle planer om å søke aktuelle utlysninger / ekstern finansiering

Vurderingskriterier

Søknadene vil bli vurdert i forhold til tematisk relevans (merittering), prosjektets gjennomføringsevne og potensiale for videreutvikling og/eller spredning av resultater til nettverkets medlemmer og medlemsinstitusjoner.

Søknadsfrist

Søknadsfrist 15. mars, 2020. Søknadene sendes til nettverkets styre v/ leder Anne Kristin Rønsen (Anne.Kristin.Ronsen@hvl.no) med «Stimuleringsmidler» i emnefeltet.

ICED 2020 "The Future-Ready Graduate" – Second Call OPEN

The next ICED conference, ICED 2020, will be held in Zurich, Switzerland from 15-18 June 2020. The theme of the conference is “The Future-Ready Graduate”. For information see http://iced2020.ch/.

We received many wonderful responses to the First Call for submissions. Acceptance/rejection (First Call) will be announced to submitters on 13 December 2019. 

Those who missed the First Call now have another chance to submit to the Second Call. The Second Call will close on 3 February 2020.

We look forward to receiving your abstract submissions for one of the following presentation formats:

 • Presentations for parallel sessions (30 minutes)
 • Workshops (90 minutes)
 • Panel discussions (90 minutes)
 • Posters

For conference sub-themes, further information on the submission process and the submission link please see http://iced2020.ch/call/ .

Reminder: NERA 2020

Reminder: Deadline abstract submission 17. nov 2019: NERA 2020: Rethinking the futures of education, 4-6 March 2020 | Turku, Finland

This is just a reminder that the deadline for abstract submission is just a short week ahead. To read more about the Network 10 visit the network website

Keynote speakers

 • Professor Fazal Rizvi, University of Melbourne
 • Professor Kirsti Klette, University of Oslo
 • Professor Risto Rinne, University of Turku

Panel discussion participants:”Actors and ideas shaping the future of higher education”

 • Professor Jussi Välimaa, University of Jyväskylä
 • Professor Ivar Bleiklie, University of Bergen
 • Professor Susan Wright, Aarhus University

Congress theme: Rethinking the futures of education in the Nordic countries

The conference welcomes contributions on a wide array of topics from the areas of education, teaching and learning with the objective to rethink the futures of educational sciences in the Nordic countries.

 • What are the dominant processes in education and learning that extend far into the future?
 • How do researchers, by their own scientific constructs and categorizations, shape and take responsibility for the understanding of education and learning in society?

What kind of global role the Nordic countries want to take in developing education in the future?

Please forward to others that could be interested

See specific abstract guidelines here

Bidrag til Webinarfestivalen 4/11

Webinarfestivalen er en grønn og gratis nettbasert konferanse som setter fokus på studentaktiv læring både i fysiske og virtuelle rom. Målgruppen er alle som er interessert i undervisning og læring. Dette blir en møteplass for erfaringsutveksling og nyttig «hands-on» praksis. I tillegg vil dette være en flott arena for å dokumentere deling av god undervisning i et fagfelleskap.

Datoen for Webinarfestivalen er 28. – 29. januar 2020

Flyer for Webinarfestival

ICED 2020 «The Future-Ready Graduate» – First Call OPEN

The next ICED conference, ICED 2020, will be held in Zurich, Switzerland from 15-18 June 2020. The theme of the conference is “The Future-Ready Graduate”. For information see http://iced2020.ch/.
The First Call will close on 17 November 2019. There will be a Second Call, but submitters are strongly encouraged to answer the First Call to avoid disappointment if presentation slots fill up, and to take advantage of cheaper early bookings of flights and accommodation for this timely and important conference.

We look forward to receiving your abstract submissions for one of the following presentation formats:

 • Presentations for parallel sessions (30 minutes)
 • Workshops (90 minutes)
 • Panel discussions (90 minutes)
 • Posters

For conference sub-themes, further information on the submission process and the submission link please see http://iced2020.ch/call/ .

Konferanse: Forskning om högre utbildning 2021

Varmt välkommen till konferensen Forskning om högre utbildning vid Örebro universitet den 1920 maj 2021!

Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet och tidskriften Högre utbildning har äran att inbjuda till den andra konferensen på temat Forskning om högre utbildning som går av stapeln den 19–20 maj 2021 i Örebro.

Initiativtagare till konferensen var Lunds universitet som våren 2018 anordnade ett unikt tillfälle för samverkan lärosäten emellan för att stärka forskningsfältet inom området högre utbildning i Sverige. Vi uppmanar nu alla som vill vara med och fortsätta forma fältet att spara datumet.  Året ut tar vi gärna emot förslag på special interest groups (SIGs), teman, nyckeltalare eller andra inslag som skulle skapa goda förutsättningar för samtal och samarbete under konferensen: fhu2021@oru.se.

Möjlighet till nätverksmöten och förkonferenser i anslutning till konferensen kommer att finnas. Call for papers släpps den 15 mars 2020.  Sprid gärna datumet inom era organisationer, institutioner, enheter och nätverk.

Information om konferensen kommer löpande att publiceras på www.oru.se/forskningomhogreutbildning  Vi ser fram emot att få välkomna många av er till Örebro i maj 2021! Varma hälsningar Kristin för arrangörsgruppen