Minner om fristen på Invitasjon til å bidra i bokprosjekt om UH-pedagogikk 1.desember

Det norske UHped-nettverket har tatt mål av seg om å utarbeide en felles bok om UH-pedagogikk som vitenskapsområde i Norge. Boken tar sikte på både å si noe om grunnlagstenkning og fremvekst av UH-pedagogikk nasjonalt, og samtidig vise til “state of the art” og den bredden av forskningsvirksomhet og ny kunnskap som er under utvikling. Bokens foreløpige tittel er: Det universitets- og høgskolepedagogiske vitenskapsområdet i Norge – fremvekst, grunnlagstenkning og “state of the art”.

Målgruppe for boka vil være alle som arbeider med eller er interessert i UH-pedagogikk i Norge, politikkutformere og studenter. Redaktørene ønsker at boka favner bredt både tematisk og institusjonelt, og har fokus på undervisning og læring innenfor hele spennet av de disiplin- og profesjonsfag vi finner i høyere utdanning i dag.

Boken vil bestå av to deler. I tilknytning til del 1 har redaktørene tatt kontakt med et knippe sentrale aktører på feltet og utfordret vedkommende til å skrive frem historiske og idéhistoriske perspektiver, peke på utdanningsreformer relevante for fremveksten av UHpedagogikken, forestå kunnskapsoppsummerende tekster, og peke på grunnlagstenkning rettet mot læringssyn, fagfelle-, vurderings- og veiledningstenkning.

For bokens del 2, inviteres det åpent til å bidra med kapitler som springer ut av forsknings- og utviklingsprosjekter i Norge med UH-pedagogisk relevans. Her vil vi akseptere bidrag som både viser hva ulike UH-Ped-miljøer har utviklet av ny kunnskap og praksis på området, men også bidrag fra kollegaer som kan gi ny kunnskap om det å undervise og veilede i høyere utdanning innenfor andre fag og vitenskapsområder. Særlig er tverrinstitusjonelle bidrag og samarbeid ønskelig.

Alle kapitlene i boken vil behandles og ses som selvstendige vitenskapelige artikler. Disse vil bli fagfellevurdert av eksterne “blind reviewers”, i tillegg til redaktørene.

Vi har allerede inngått en intensjonsavtale med Cappelen Damm Akademiske om en Open Access-utgivelse som dekkes kostnadsmessig av det norske UHPed-nettverket.

Plan for videre arbeid med boken:

Alle interesserte medlemmer i UH-ped-nettverket, og andre kollegaer opptatt av å utvikle ny forskningsbasert kunnskap om undervisning og læring i høyere utdanning, inviteres til å sende inn abstrakt. Vi oppfordrer også Ph.d.-studenter interessert i vitenskapsområdet og tematikken til å bidra. Frist 1. desember 2022.

I forbindelse med invitasjonen til å bidra med kapitler i boken UH-pedagogikk arrangerer vi mandag 7.november temaseminar kl.12-13. På temaseminaret vil vi fortelle litt mer om hva vi tenker om bokprosjektet, og det vil bli tid til å diskutere ideer man har for kapitler, stille spørsmål og komme med innspill. Vi ønsker alle velkomne til temaseminaret, og tips gjerne en kollega også om å delta. Zoomlenke: https://binorwegianbusinessschool.zoom.us/j/62204510711?pwd=aEFpOHU1ZWRHUXhkTVFqdWRRQkpiZz09

Krav til abstrakt er følgende:

  • Det skal være på ca. 1½ side (ca. 500 ord), pluss noen sentrale referanser (5 – 6)
  • Det skal gi en klar beskrivelse av artikkelens tema eller problemstilling, hovedinnhold og struktur og betydning for UH-pedagogikk som vitenskapsområde eller det å forstå hva undervisning og læring i høyere utdanning innebærer
  • Innholdet må være i samsvar med bokas overordnete hensikt
  • Abstraktet skal sendes til dag.husebo@uis.no innen 1. desember. 2022

Abstraktene vil bli vurdert av redaktørgruppa for boka i første omgang. Tilbakemelding på abstraktet gis innen medio januar 2023.

I løpet av Januar 2023, sender redaktører ut forfatterveiledninger og beskriver videre fremdrift mot full tekst. Første grovutkast til artikkel (ca. 1500 – 3000 ord) leveres redaksjonen innen 1. april 2023.

Mai 2023, og i tilknytning til årsmøtet i UHped-nettverket, foregår et to dagers skriveseminar av tekster «in the making», hvor manusforfattere fungerer som fagfeller for hverandre.

Innen utløpet av juni – august 2023, blir eksterne fagfeller invitert til å lese ferdige manuskripter.

Mot slutten av september 2023, går manuskripter til fagfellevurdering.

Fra oktober – desember 2023, foregår fagfellevurderinger og bearbeidelser av manuskriptene.

Januar 2024, skriver redaktørene sitt innledningskapittel, og særlig inviterte lesere (studenter og gjerne også politikkutformere) skriver sine avsluttende kommentarer og betraktninger.

Fra februar 2024, jobber forlaget og redaktørene med ferdigstillelse av den endelige utgivelsen.

Mai 2024 lanseres boken på nasjonal UHped-konferanse, i tilknytning til årsmøtet i UHPed-nettverket.

Vi gleder oss til spennende abstrakts og en viktig bok!

Med vennlig hilsen

Styret

Reklame