Valgkomiteen ønsker forslag til kandidat til styret

Universitets og høyskolepedagogiske spørsmål er stadig i vinden – og vi ønsker kontakt med personer som ønsker å engasjere seg i feltet!

Vi i valgkomiteen for UHped-nettverkets sitt styre (Tjalve Gjøstein Madsen, Cecilie Enqvist-Jensen og Trine Fossland) ønsker å komme i kontakt med aktuelle kandidater som har en del på hjertet i universitets- og høyskolepedagogiske saker og som kan ha lyst til å sitte styret i det nasjonale UHped-nettverket. Både styret og valgkomiteen er opptatt av å få en bredest mulig representasjon, så vi oppfordrer særlig representanter fra høyskoler om å melde fra om de ønsker å stille til valg. Det å sitte i et slikt styre innebærer noen nettmøter i løpet av et halvår, gjennomføring av årsmøte og noen utvalgte arrangementer (i har brukt å ha en større eller mindre konferanse annen hvert år- ofte i forbindelse med årsmøte). Selv har jeg sittet i mange perioder i styret og kan anbefale det på det varmeste! Det er spennende å diskutere «fellesanliggender» på tvers av institusjoner og fagfelt – i tillegg til å få være med å påvirke sentrale saker som er viktige for sektoren.

Så – løp til maskinen og meld fra om deg selv eller en kollega du tenker absolutt kunne egnet seg å bli spurt om en slik oppgave!

Ta kontakt med en eller flere av oss for å komme med forslag,

Tjalve.Gjostein.Madsen@hvl.no

Cecilie.Enqvist-Jensen@usn.no

Trine.fossland@uit.no

Reklame

Utviklingsprogram i UH-pedagogikk

Arbeidsgruppa som har jobbet med utviklingsprogrammet for rekruttering og kompetanseheving i UH-pedagogikk har levert forslaget sitt til styret, og styret har begynt arbeidet med å få på plass kursholdere, referansegruppe, finansieringsmodell og administrativ støtte til piloten av programmet. På denne lenken finner dere arbeidsgruppas forslag. Planen framover er å få etablert en stab av kursholdere. Når denne er på plass vil det bli laget en foreløpig påmelding til programmet med forbehold om at finansieringsmodell og rammer blir klare. En foreløpig påmelding vil også gi staben av kursholdere en indikasjon på interessen for programmet. Det er årsmøtet som må ta endelig stilling til om den finansieringsmodellen som blir lagt til grunn gir grunnlag for oppstart. Det betyr at endelig og bindende påmelding ikke blir gjort tilgjengelig før i slutten av mai.  

Etter hvert som den foreligger mer informasjon vil den bli gjort tilgjengelig her på nettsidene våre. Innspill, kommentarer og spørsmål kan sendes til styret.