BI’s Læringssenter søker seniorrådgiver til det fagpedagogiske utviklingsarbeidet

Læringssenteret søker en seniorrådgiver som skal være med på oppfølging av et meritteringssystem på BI og samtidig utvikle en forskningsveiledningsmodul for de faglige. Du vil bidra til det pedagogisk-strategiske arbeidet knyttet til BIs strategi. Både merittering og forskningsveiledning krever en tett og stor oppfølging, og et sentralt område er å utvikle, gjennomføre og støtte disse pedagogiske initiativene. I tillegg til dette vil stillingen være pedagogisk veileder i førstelektorløpet som BI har igangsatt. Du vil også ha en nøkkelfunksjon i et pedagogisk råd ved å forberede, dokumentere, og gjennomføre pedagogiske initiativ til rådet i samarbeid med Læringssenteret og prorektor.

Stillingen vil inngå i faggruppen pedagogikk som i dag består av fire faste ansatte. Du vil være knyttet til hele Læringssenteret og jobbe tett med leder av Læringssenteret i det pedagogisk strategiske samarbeidet.

For mer informasjon se denne lenken.

Reklame

Minner om fristen på Invitasjon til å bidra i bokprosjekt om UH-pedagogikk 1.desember

Det norske UHped-nettverket har tatt mål av seg om å utarbeide en felles bok om UH-pedagogikk som vitenskapsområde i Norge. Boken tar sikte på både å si noe om grunnlagstenkning og fremvekst av UH-pedagogikk nasjonalt, og samtidig vise til “state of the art” og den bredden av forskningsvirksomhet og ny kunnskap som er under utvikling. Bokens foreløpige tittel er: Det universitets- og høgskolepedagogiske vitenskapsområdet i Norge – fremvekst, grunnlagstenkning og “state of the art”.

Målgruppe for boka vil være alle som arbeider med eller er interessert i UH-pedagogikk i Norge, politikkutformere og studenter. Redaktørene ønsker at boka favner bredt både tematisk og institusjonelt, og har fokus på undervisning og læring innenfor hele spennet av de disiplin- og profesjonsfag vi finner i høyere utdanning i dag.

Boken vil bestå av to deler. I tilknytning til del 1 har redaktørene tatt kontakt med et knippe sentrale aktører på feltet og utfordret vedkommende til å skrive frem historiske og idéhistoriske perspektiver, peke på utdanningsreformer relevante for fremveksten av UHpedagogikken, forestå kunnskapsoppsummerende tekster, og peke på grunnlagstenkning rettet mot læringssyn, fagfelle-, vurderings- og veiledningstenkning.

For bokens del 2, inviteres det åpent til å bidra med kapitler som springer ut av forsknings- og utviklingsprosjekter i Norge med UH-pedagogisk relevans. Her vil vi akseptere bidrag som både viser hva ulike UH-Ped-miljøer har utviklet av ny kunnskap og praksis på området, men også bidrag fra kollegaer som kan gi ny kunnskap om det å undervise og veilede i høyere utdanning innenfor andre fag og vitenskapsområder. Særlig er tverrinstitusjonelle bidrag og samarbeid ønskelig.

Alle kapitlene i boken vil behandles og ses som selvstendige vitenskapelige artikler. Disse vil bli fagfellevurdert av eksterne “blind reviewers”, i tillegg til redaktørene.

Vi har allerede inngått en intensjonsavtale med Cappelen Damm Akademiske om en Open Access-utgivelse som dekkes kostnadsmessig av det norske UHPed-nettverket.

Plan for videre arbeid med boken:

Alle interesserte medlemmer i UH-ped-nettverket, og andre kollegaer opptatt av å utvikle ny forskningsbasert kunnskap om undervisning og læring i høyere utdanning, inviteres til å sende inn abstrakt. Vi oppfordrer også Ph.d.-studenter interessert i vitenskapsområdet og tematikken til å bidra. Frist 1. desember 2022.

I forbindelse med invitasjonen til å bidra med kapitler i boken UH-pedagogikk arrangerer vi mandag 7.november temaseminar kl.12-13. På temaseminaret vil vi fortelle litt mer om hva vi tenker om bokprosjektet, og det vil bli tid til å diskutere ideer man har for kapitler, stille spørsmål og komme med innspill. Vi ønsker alle velkomne til temaseminaret, og tips gjerne en kollega også om å delta. Zoomlenke: https://binorwegianbusinessschool.zoom.us/j/62204510711?pwd=aEFpOHU1ZWRHUXhkTVFqdWRRQkpiZz09

Krav til abstrakt er følgende:

  • Det skal være på ca. 1½ side (ca. 500 ord), pluss noen sentrale referanser (5 – 6)
  • Det skal gi en klar beskrivelse av artikkelens tema eller problemstilling, hovedinnhold og struktur og betydning for UH-pedagogikk som vitenskapsområde eller det å forstå hva undervisning og læring i høyere utdanning innebærer
  • Innholdet må være i samsvar med bokas overordnete hensikt
  • Abstraktet skal sendes til dag.husebo@uis.no innen 1. desember. 2022

Abstraktene vil bli vurdert av redaktørgruppa for boka i første omgang. Tilbakemelding på abstraktet gis innen medio januar 2023.

I løpet av Januar 2023, sender redaktører ut forfatterveiledninger og beskriver videre fremdrift mot full tekst. Første grovutkast til artikkel (ca. 1500 – 3000 ord) leveres redaksjonen innen 1. april 2023.

Mai 2023, og i tilknytning til årsmøtet i UHped-nettverket, foregår et to dagers skriveseminar av tekster «in the making», hvor manusforfattere fungerer som fagfeller for hverandre.

Innen utløpet av juni – august 2023, blir eksterne fagfeller invitert til å lese ferdige manuskripter.

Mot slutten av september 2023, går manuskripter til fagfellevurdering.

Fra oktober – desember 2023, foregår fagfellevurderinger og bearbeidelser av manuskriptene.

Januar 2024, skriver redaktørene sitt innledningskapittel, og særlig inviterte lesere (studenter og gjerne også politikkutformere) skriver sine avsluttende kommentarer og betraktninger.

Fra februar 2024, jobber forlaget og redaktørene med ferdigstillelse av den endelige utgivelsen.

Mai 2024 lanseres boken på nasjonal UHped-konferanse, i tilknytning til årsmøtet i UHPed-nettverket.

Vi gleder oss til spennende abstrakts og en viktig bok!

Med vennlig hilsen

Styret

Konferanse om Studentaktiv veiledning i høyere utdanning 8.desember ved USN

Studentaktiv veiledning i høyere utdanning- å utforske nyskapende, kollektive læringsaktiviteter

På høyere utdanning endrer veiledningsformerne seg i disse årene – forestillinger om hva veiledning er og hvordan veiledning skal formes er i endring. Forestillinger om tidligere tiders veiledning mellom den allvitende vise professoren og den unge novisen viker for kollektive veiledningsformer, der fokus er på kollektiv kunnskap som skapes i samspill.

Se under for mer informasjon.

KURS I UNIVERSITETSPEDAGOGIKK VED NMBU

Fakultet for realfag og teknologi v/Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap ved NMBU inviterer til kurs i universitetspedagogikk for teknisk ansatte, stipendiater, post.docs og administrativt ansatte ved UH-institusjoner i Norge (VU-PPUN300).

Kurset tilbys som et emne, VU-PPUN300 (10 studiepoeng), som vil gå over 3 samlinger i løpet av vår og høst 2023, med følgende kursplan:

  1. samling: 14. – 17. februar 2023: Hvilke mål og metoder kan benyttes i undervisning og læring?
  2. samling: 12. – 14. april 2023: Hvilke teorier og prinsipper kan støtte undervisning?
  3. samling: 15. – 17. november 2023: Hvordan følge opp læring underveis?

Kursavgift: 15.000 NOK.

Mer informasjon finner du i invitasjonen under og på denne lenken. Ønskes mer informasjon om kursets faglige innhold, kan du få dette ved å henvende deg til Linda Godager, e-mail: linda.godager@nmbu.no

Søknadsfrist: 21. november 2022.

Dagskonferanse –Kvalitet i undervisningen i Høyere utdanning, Høgskolen i Innlandet

Forskningsgruppene Kvalitet i høyere utdanning og Mediepedagogikk ved Høgskolen i Innlandet inviterer til dagskonferanse om didaktikk og utvikling av kvalitet i undervisningen mandag 24. oktober 2022.

 

Tid24. oktober kl. 09:30 – 16:00
StedLillehammer og digitalt
ArrangørMediepedagogikk og Kvalitet i høyere utdanning
Påmelding17.10.2022 via denne lenken

 

Meld. St.16, «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» beskriver klare forbedringsområder i sektoren. Eksisterende kunnskap viser at studentene gjennom undervisningen blir for lite engasjert og stimulert til økt egeninnsats og refleksjon. Det fremkommer at undervisningen bærer preg av mye tradisjonell formidling og lite studentaktive læringsformer. Videreutvikling av studentaktive lærings- og vurderingsformer og økt kompetanse i digitale undervisningsformer og audiovisuell formidling i undervisning og læring er derfor strategiske valg i høgskolen sin strategi.

Forskergruppene Mediepedagogikk og Kvalitet i høyere utdanning ønsker med konferansen å bidra til den kollektive samtalen om undervisningskvalitet slik at fremragende undervisning får økt oppmerksomhet og i konferansen vil forskere og fagtilsette fra ulike institusjoner tematisere ulike sider ved undervisningen.

Se denne lenken for program og påmelding

Keynotes:

Dosent Hilde Larsen Damsgaard, USN: «Merittert underviser – fra jeg til vi»

Professor Ane Qvortrup, SDU DK. «Kvalitet i studiemiljøet – hvordan det influerer studerendes engagement»

Høgskolelektor Trine L. Syversen, HINN: «To be, or not to be: en merittert underviser»

Del gjerne med kollegaer som dere tror vil ha glede av å delta.

Kontaktinformasjon

Yvonne Fritze (Mediepedagogikk): Yvonne.Fritze@inn.no

Anne Mette Bjørgen (Mediepedagogikk): Anne.Mette.Bjorgen@inn.no

Odd Rune Stalheim (kvalitet i høyere utdanning): odd.rune.stalheim@inn.no

PaTHES webinar titled ‘Proclaiming the Philosophy of Higher Education: Scope, Character, Potential’ on November 29, 2022

It’s a great pleasure to announce the upcoming PaTHES webinar titled ‘Proclaiming the Philosophy of Higher Education: Scope, Character, Potential’. The webinar will begin with a presentation by Emeritus Professor Ronald Barnett (Institute of Education, University College London, UK) followed by comments by the two discussants Professor Nuraan Davids (Stellenbosch University, South Africa) and Distinguished Professor Michael A. Peters (Beijing Normal University, China). 

The webinar takes place on November 29, 2022, at 20.00-21.30 Central European Time (CET) (UTC+1).

A Zoom-link will be shared shortly before the event.

Please access the event site on our PaTHES homepage, where you may also register for the event, read the event abstract, and read more about the speakers: https://pathes.org/proclaiming-the-philosophy-of-higher-education-scope-character-potential/

The event is free and open to all, so please share in your networks where you feel able.

Hope to see many of you there!

All the very best,


Søren Bengtsen

(Chair of PaTHES)


PaTHES-website: https://pathes.org

Invitasjon til deltagelse i en studie på hvordan undervisere deler SoTL med studenter

We are a team of researchers in Canada, the US, the UK, and Norway who are researching how faculty and staff currently share SoTL with students. We are using Maurer et als., 2021 model of knowledge mobilization of SoTL with students (as dissemination, translation, or co-creation) as our framework to investigate the practice and explore how this can be extended. 

We are inviting you to participate in a 45-minute interview with a member of our research team where you will be asked questions about the various ways in which SoTL can be shared with students, your motivations for doing this, and any barriers that might prevent you (or others) doing so. We are keen to speak with faculty, staff, researchers, and teaching assistants who either conduct or use SoTL to inform their work with students. 

You can find more information in the consent form below. 

Should you wish to participate in this study, please fill out the google form listed here so that we can set up a date and time for an interview with a member of our research team. We are conducting interviews between July 10th and September 30th 2022. Please be advised you will need a working camera, microphone, and computer to complete the interviews.

We encourage you to forward this invitation to people whom you think might be interested in participating in this study as well. Thank you for your consideration. If you have any further questions about the study, please contact the P.I, Dr. Cherie Woolmer, at cwoolmer@mtroyal.ca 

On behalf of the research team

Odd Rune Stalheim, Høgskolen i Innlandet

Kurs ved NTNU 7. og 8. november: Higher Education: Past – Present – Future

Academia changes – it always has. The changes that we experience today have fostered higher education researchers to critically question the consequences for organization, imagination and implementation of teaching and learning practices, societal aims and impact, as well as the very underlying principles of higher education. Are higher education institutions still recognizable as academic institutions? How valid are the historical, e.g. the Humboldtian, models of higher education? What understanding of knowledge is promoted through higher education practices? What kind of society is higher education contributing to? In this PhD course we aim to address key perspectives on ideas and practices of higher education in past, present and future. This means research perspectives that both ask what the university is for and in what ways we imagine a future for the university (or not), as well as research perspectives that address the actual practices of educating at universities. In this course we bring in national and international scholars and their ongoing research, and the specific topics which will be announced in the program each semester. 

Registration: by 20 October 2022. You apply via Søknadsweb

The course will be conducted over two days, including lectures, seminars and discussions. The first day of the course will be an open, lecture-based seminar, inviting a broader audience. The second day of the seminar will focus on the work of the PhD researchers, with feedback and discussion of their draft papers/blogs submitted before the course. The course will be taught in English.

Her er lenke til meir informasjon og påmelding.

Temaseminar om førstelektoropprykk 14.september kl.14.00-15.30

Vi har den glede å ønske dere velkommen til et nytt, spennende og aktuelt temaseminar om prosessen rundt førstelektoropprykk.

På seminaret vil Hakel, Eriksen og Nordkvelle presentere resultater fra en undersøkelse av 31 søknader og vurderinger av søknader til stilling og opprykk til førstelektor. De har sett etter hvordan søkere og vurderingskomiteer skriver sine søknader og vurderinger, og fokuserer på hvordan en forholder seg til forskriftens kriterier og tilgjengelige veiledninger for utforming av søknader og vurderinger. Resultatene av undersøkelse vil først og fremst være av interesse for potensielle søkere, og de veilederne som er koblet til dem, men også for medlemmer av vurderingskomiteer. Resultatene tilsier også at HR og utdanningsledere bør vise undersøkelsen stor interesse. Formålet med studien er å bidra til å gjøre kriteriene klarere og lettere å anvende for søkere og vurderingskomiteer. Forståelsen av hva som regnes som FoU innsats og «spesielle kvalifikasjoner» vies spesiell oppmerksomhet. Dernest er hensikten å redusere sjansene for vilkårlig og ukyndig behandling av søkere. Vi vil bruke seminaret til å diskutere tiltak og framtidsutsikter.

Tips gjerne kolleger og andre aktuelle ved din institusjon. Her er lenke til seminaret.