Påmelding: Formation Seminar 7. mai 2020 UiO

Forskningsprosjektet Formation and Competence Building of University Academic Developers (finansiert av Forskningsrådet 2015-2020) arrangerer, i samarbeid med Nettverket, seminaret Leading Higher Education As and For Public Good .

Seminaret finner sted på Universitetet i Oslo, 7. mai 2020, og avsluttes med boklansering og noe godt å spise og drikke.  Årsmøtet i nettverket går av stabelen dagen før, 6.mai. Det er dermed anledning til å kombinere disse dagene. 

Velkommen til en dag viet forelesninger, workshops, paneldebatter og øvrige samtaler om hvordan undervisning og læring i høyere utdanning kan bidra til en bærekraftig fremtid. Meld deg på innen 15. mars
https://www.uv.uio.no/iped/english/research/news-and-events/events/conferences-and-seminars/leading-higher-education-070520.html

Ledig stilling som Enhetsleder av Medielab ved Høgskulen på Vestlandet

Senter for nye medier ved Høgskulen på Vestlandets skifter navn til Medielab, og fast lederstilling lyses ut. Enheten er plassert under høgskolens Avdeling for utvikling av læring og undervisning (ALU). Medielab sitt mandat og ansvarsområde, frem til lederstillingen er besatt, er å jobbe videre med påbegynte oppdrag og portefølje, med særlig vekt på:

 • medieproduksjon og støtte til forskningsformidling
 • utvikling av digitale læringsressurser
 • pilotering og betatesting av ny teknologi
 • drift og utvikling av innspillingstjenesten Medielab studio

Den som ansettes som leder av enheten vil delta i utforming av nytt mandat.

Søknadsfrist: 23. februar 2020

Ønsker du å søke på stillingen finner du annonsen he

FORLENGET til 15.3.2020: Utlysning av UHped-nettverksmidler som støtte til evaluering av meritteringsordninger

UH-ped-nettverket ønsker å stimulere til økt forskningsaktivitet og bruk av nettverkets stimuleringsmidler, med særlig fokus på temaene dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse og/eller utvikling og implementering meritteringsordninger ved ulike institusjoner. Det lyses nå ut stimuleringsmidler for utvikling av prosjektskisser/-søknader, med frist 6. januar 2020. Stimuleringsmidlene er primært tenkt som grunnlag for å inngå i samarbeidsprosjekter der institusjoner sammenlikner og deler erfaringer knyttet til de meritteringsordningene som innføres. Samarbeid rettet mot praksisfeltet, dvs. innføring, implementering og arbeidsdeling mellom institusjoner oppfordres spesielt til å søke. 

Hvem kan søke

Ansatte ved institusjoner som er medlemmer i UH-ped nettverket og som er direkte involvert i utvikling, implementering og evaluering av meritteringsordninger ved egen institusjon. Søknaden må involvere minst to medlemsinstitusjoner.

Formål

Stimuleringsmidlene skal gå til å utvikle prosjektideer som er relevante for å dokumentere og evaluere erfaringer med implementering av ulike meritteringsordninger. Midlene kan benyttes til å utvikle evalueringsstrategier, etablere og videreføre samarbeid mellom institusjoner, legge opp til dokumentert erfaringsdeling av utprøvde meritteringsordninger og om mulig legge opp til søknader/søknadsideer for nasjonalt eller lokalt finansierte forskningsprosjekter. Et vesentlig formål er å utvikle samarbeid på tvers av utdanningsinstitusjoner som kvalifiserer som FoU-prosjekter.

Økonomisk støtte

Midlene kan disponeres i 2020.

Det kan søkes om økonomisk støtte på inntil 50.000,- kr. for å dekke kostnader i forbindelse med samarbeid på tvers av miljøer og institusjoner. Midlene skal benyttes til aktiviteter/utstyr som bidrar til utvikling av prosjektinitiativ der innføring og erfaring av meritteringsordninger dokumenteres. Dette kan for eksempel være kostnader knyttet til:

 •  Workshops
 •  Relevant materiale/utstyr
 •  Innkjøp av tjenester
 •  Studietur (besøke potensielle samarbeidspartnere, modellprosjekter)
 •  Invitere potensielle samarbeidspartnere
 •  Pilotstudier
 •  Forskningsassistanse til forberedende arbeid

Søknaden skal inneholde

 • Kort beskrivelse av og faglig begrunnelse for planlagte meritteringstiltak ved gjeldende institusjoner 
 • Oversikt over relevante forsknings- og utviklingsprosjekter søkere har hatt ansvar for eller deltatt i de siste 5 årene
 • Kort skisse av prosjektet (max 2 sider)
 • Budsjett og aktivitetsplan
 • Planlagte partnere 
 • Eventuelle planer om å søke aktuelle utlysninger / ekstern finansiering

Vurderingskriterier

Søknadene vil bli vurdert i forhold til tematisk relevans (merittering), prosjektets gjennomføringsevne og potensiale for videreutvikling og/eller spredning av resultater til nettverkets medlemmer og medlemsinstitusjoner.

Søknadsfrist

Søknadsfrist 15. mars, 2020. Søknadene sendes til nettverkets styre v/ leder Anne Kristin Rønsen (Anne.Kristin.Ronsen@hvl.no) med «Stimuleringsmidler» i emnefeltet.

ICED 2020 «The Future-Ready Graduate» – Second Call OPEN

The next ICED conference, ICED 2020, will be held in Zurich, Switzerland from 15-18 June 2020. The theme of the conference is “The Future-Ready Graduate”. For information see http://iced2020.ch/.

We received many wonderful responses to the First Call for submissions. Acceptance/rejection (First Call) will be announced to submitters on 13 December 2019. 

Those who missed the First Call now have another chance to submit to the Second Call. The Second Call will close on 3 February 2020.

We look forward to receiving your abstract submissions for one of the following presentation formats:

 • Presentations for parallel sessions (30 minutes)
 • Workshops (90 minutes)
 • Panel discussions (90 minutes)
 • Posters

For conference sub-themes, further information on the submission process and the submission link please see http://iced2020.ch/call/ .

Reminder: NERA 2020

Reminder: Deadline abstract submission 17. nov 2019: NERA 2020: Rethinking the futures of education, 4-6 March 2020 | Turku, Finland

This is just a reminder that the deadline for abstract submission is just a short week ahead. To read more about the Network 10 visit the network website

Keynote speakers

 • Professor Fazal Rizvi, University of Melbourne
 • Professor Kirsti Klette, University of Oslo
 • Professor Risto Rinne, University of Turku

Panel discussion participants:”Actors and ideas shaping the future of higher education”

 • Professor Jussi Välimaa, University of Jyväskylä
 • Professor Ivar Bleiklie, University of Bergen
 • Professor Susan Wright, Aarhus University

Congress theme: Rethinking the futures of education in the Nordic countries

The conference welcomes contributions on a wide array of topics from the areas of education, teaching and learning with the objective to rethink the futures of educational sciences in the Nordic countries.

 • What are the dominant processes in education and learning that extend far into the future?
 • How do researchers, by their own scientific constructs and categorizations, shape and take responsibility for the understanding of education and learning in society?

What kind of global role the Nordic countries want to take in developing education in the future?

Please forward to others that could be interested

See specific abstract guidelines here

Bidrag til Webinarfestivalen 4/11

Webinarfestivalen er en grønn og gratis nettbasert konferanse som setter fokus på studentaktiv læring både i fysiske og virtuelle rom. Målgruppen er alle som er interessert i undervisning og læring. Dette blir en møteplass for erfaringsutveksling og nyttig «hands-on» praksis. I tillegg vil dette være en flott arena for å dokumentere deling av god undervisning i et fagfelleskap.

Datoen for Webinarfestivalen er 28. – 29. januar 2020

Flyer for Webinarfestival